Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II, EIDHR: Spodbujanje socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II (Civil Society Facility – CSF) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja socialnih pravic, participatorne demokracije, dostopa do sodnega in zdravstvenega varstva ter čistega in zdravega okolja na Kosovu.

Razpis je razdeljen v pet sklopov, v okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ki so ustanovljene v eni od držav članic EU, na Kosovu ali v kateri od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter so registrirane na Kosovu,

Rok za prijavo: 16. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Podpora nacionalnemu centru za razvoj NVO ter oblikovanje inovativnih modelov socialnega podjetništva v Albaniji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti albanskih civilnodružbenih organizacij in spodbujanju njihovega sodelovanja v procesih oblikovanja politik s podporo nacionalnemu centru za razvoj NVO (sklop 1) ter razvoju inovativnih modelov socialnega podjetništva, ki vključujejo žrtve organiziranega kriminala, družinskega nasilja, hendikepirane osebe ter uporabnike drog in mladoletne prestopnike (sklop 2) v Albaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Albanije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Zahteva se partnerstvo z najmanj enim in največ tremi soprijavitelji, najmanj ena od sodelujočih organizacij mora biti registrirana v Albaniji.

Rok za prijavo: 4. junij 2021

Vir: CNVOS