Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Kvizi

Spletni kvizi in aplikacija FunPark

Pozdravljeni!

Pred vami so kvizi, s katerimi lahko preverite vaše znanje na različnih področjih. Rešujete jih lahko tako, da jih natisnete, ali pa jih rešite v aplikaciji Fun Park.

Za izobraževalce smo pripravili dodatna gradiva, ki jih lahko uporabite pri pripravi ali izvedbi učne ure.

Gradiva so nastala v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

TLG, SLOGA MRS

Ker verjamemo v povezovanje kvalitetnih gradiv, ob posamezni temi objavljamo tudi gradiva, ki so nastala v sklopu drugih projektov platforme SLOGA, ali pa drugih nevladnih organizacij in njihovih aktivnosti.

Imate tudi vi gradivo, ki bi ga želeli vključiti? Pišite nam na info@sloga-platform.org ali pokličite naš Infofon.

Aplikacija spletnih kvizov za globalno učenje Fun Park

FunPark aplikacija

V slovenščini je zaživel Fun Park – brezplačna aplikacija in platforma, temelječa na igrah, ki omogoča zabavno učenje. Ustvarjalci želimo spodbuditi ustvarjalnost in inovativnost mladih s kombinacijo novih IT tehnologij ter strokovnega znanja, ki temelji na smernicah globalnega učenja. Kvizi so na voljo v slovenščini, srbščini in angleščini.
Preberi več

SDG RingCILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije.

Kviz

KVIZ o ciljih trajnostnega razvoja V OBLIKI .DOC: TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja KVIZ

KVIZ o ciljih trajnostnega razvoja V OBLIKI .PDF: TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja KVIZ

Dodatna gradiva

TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Videogradiva

Države sveta so 25. septembra 2015 sprejele cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Cilji delujejo v duhu partnerstva in načela, da moramo življenje izboljšati na trajnostnostni način – za naše otroke ter prihodnje generacije. Platforma SLOGA je združila moči s Časorisom, ki je pripravil video učni pripomoček za izobraževalce za sklop partnerstva.

PARTNERSTVA

Ozaveščevalni video o partnerstvih in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

PLANET

Ozaveščevalni video o planetu in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

BLAGINJA

Ozaveščevalni video o blaginji in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

LJUDJE

Ozaveščevalni video o ljudeh in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

MIR

Ozaveščevalni video o miru in globalnih ciljih za otroke

Preberi več

Podnebni ukrepiPODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe veljajo za enega največjih sodobnih izzivov pred katerimi se je znašlo človeštvo. Izvirajo iz segrevanja podnebnega sistema (oziroma globalnega segrevanja) in so fizikalno izmerjeno dejstvo.

Kaj so podnebne spremembe?

Podnebje je značilnost vremena na nekem območju v daljšem časovnem obdobju. Prav trajanje opazovanja ga loči od vremena, ki je opis stanja v ozračju v nekem trenutku na izbranem kraju. V širšem smislu Zemljino podnebje pomeni stanje podnebnega sistema, ki temelji na medsebojnih odnosih petih sestavnih delov: ozračja, rek in oceanov, ledenega pokrova, kopnega in vegetacije.

Podnebne spremembe so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji ali na njenih posameznih območjih. Spreminjanje je sicer splošna značilnost podnebja, vendar je hitrost in velikost sprememb v zadnjem stoletju izjemna. Podnebne spremembe zato veljajo za enega največjih sodobnih izzivov pred katerimi se je znašlo človeštvo. Izvirajo iz segrevanja podnebnega sistema (oziroma globalnega segrevanja) in so fizikalno izmerjeno dejstvo. Opazne so v vseh delih Zemljinega podnebnega sistema: temperatura zraka narašča, spreminjajo se značilni padavinski vzorci, segrevajo se oceani, spreminjajo se njihovi tokovi, dviga se višina morske gladine, krči se površina pokrita z ledom in snegom, posledično se zmanjšuje zaloga zamrznjene sladke vode, spreminjata se avtohtono rastlinstvo in živalstvo, premikajo se rastlinski pasovi. Mnogih opazovanih sprememb v zadnjem stoletju zgolj naravni dejavniki ne morejo pojasniti.

Preberi več

Kviz

KVIZ o podnebnih spremembah V OBLIKI .DOC: ni na voljo.

KVIZ o o podnebnih spremembah V OBLIKI .PDF: ni na voljo.

Dodatna gradiva

TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Planet moramo obvarovati za prihodnje generacije

Si med počitnicami uživala na morju? Ali veš, da so oceani največji ekosistem na planetu? Vsrkajo kar 23 odstotkov škodljivega ogljikovega dioksida, ki ga ustvarimo ljudje s svojo dejavnostjo. S tem zmanjšujejo učinek podnebnih sprememb.

A oceani so tudi velikansko odlagališče plastičnih odpadkov. Če ne bomo ukrepali, se bo do leta 2050 količina plastičnih odpadkov početverila. Naravne vire in podnebje našega planeta moramo obvarovati za prihodnje generacije.

Kaj lahko naredimo?

Preberi več

Najboljše novice iz sveta

Preberite NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA na temo podnebnih sprememb.

Obiščite spletno stran Najboljših novic iz sveta na podnebnih sprememb.

SLOGA_SDGs-slovenske_ikone-05ENAKOST SPOLOV

Sodobni koncept enakosti spolov vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine.

Kaj sploh je enakost spolov?

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je smiselno, da najprej povemo, kaj enakost žensk in moških ni: ni istost. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, saj, kot mnogi zmotno mislijo, ne temelji na zanikanju, ampak sprejemanju razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Ko torej govorimo o enakopravnosti spolov, enakovrednosti, o enakih možnostih, o enakih pravicah, enakem dostojanstvu itd., govorimo ravno o tem, kar je pod skupnim imenom zajeto v pojmu enakost spolov.

Enakost spolov se sicer velikokrat enači z enakopravnostjo spolov. Ta pojem je ljudem bližji, vendar pomeni zgolj pravno enakost žensk in moških. Tovrstno razumevanje enakosti spolov pa je preozko in neustrezno. Sodobni koncept enakosti spolov torej vključuje tako formalno (de jure) kot dejansko (de facto) enakost; torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in zadeva realne okoliščine. Zakonsko zagotovljena enakost namreč še ni jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi.

Kviz

KVIZ o podnebnih spremembah V OBLIKI .DOC: ni na voljo.

KVIZ o o podnebnih spremembah V OBLIKI .PDF: ni na voljo.

Dodatna gradiva

TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Najboljše novice iz sveta

Preberite NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA na temo podnebnih sprememb.

Obiščite spletno stran Najboljših novic iz sveta na podnebnih sprememb.

Ženske na poti proti enakosti v izobraževanju

V svetovnem merilu deklice na področju izobraževanja ne zaostajajo več občutno za dečki. V večjem številu držav so jih po izobrazbi celo že prehitele.

Boljša izobrazba ne koristi zgolj deklicam in ženskam. Veliko pridobi tudi družba, kajti izobražene ženske rojevajo manj otrok, ki pa so bolj zdravi in so tudi sami deležni boljše izobrazbe. Izobražene ženske imajo več možnosti za prispevek k družbi in gospodarstvu. Vse to prispeva k zmanjšanju svetovne revščine.

Preberi več

Ženskam več moči

V zadnjih desetih letih so ženske v svetu pridobile več političnega vpliva. Danes ženske zasedajo že skoraj četrtino parlamentarnih sedežev po svetu. V zadnjem desetletju se je delež žensk v parlamentih povečal s 17,8 odstotka v letu 2007 na sedanjih 23,6 odstotka.

Preberi več

Kenija šola

Ženske lahko nahranijo milijone

Če bi bile ženske v svetu deležne enakega dostopa do sredstev kot moški, bi se, po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov, delež podhranjenih ljudi na svetu lahko zmanjšal za 150 milijonov.

Ženske nimajo enakega dostopa do povsem osnovnih sredstev, kot so orodje za obdelavo zemlje, gnojila in kakovostna semena. V nekaterih državah ženskam niti ni dovoljeno dedovanje ali posedovanje zemlje. Četudi že imajo v lasti nekaj zemlje, pa na splošno težje pridobijo bančno posojilo, s katerim bi lahko vlagale v razvoj svojega kmetovanja.

Preberi več

Kakovostno izobraževanjeKAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje predstavlja eno od temeljnih otrokovih pravic, žal pa v gospodarsko manj razvitih državah pogosto ni možnosti za izobraževanje otrok. Zlasti so tu na udaru države Podsaharske Afrike, kjer so v osnovno šolo vključeni le 4 od 10 otrok. Problem pa se pojavlja tudi v državah v Južni Aziji. Ta problem je danes mogoče naslavljati tudi preko digitalnih poti – z e-izobraževanjem.

Kviz

KVIZ o podnebnih spremembah V OBLIKI .DOC: ni na voljo.

KVIZ o o podnebnih spremembah V OBLIKI .PDF: ni na voljo.

Dodatna gradiva

TLG KVIZI – cilji trajnostnega razvoja GRADIVO ZA IZOBRAŽEVALCE

Več o globalnih ciljih na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Preberi več

Priročnik Svet med vrsticami

Priročnik Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

Najboljše novice iz sveta

Preberite NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA na temo podnebnih sprememb.

Obiščite spletno stran Najboljših novic iz sveta na podnebnih sprememb.

Translate »