Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Postani član

Pogoji za članstvo Platforme SLOGA

V okviru platforme Sloga je aktivnih 35 nevladnih organizacij članic. Slednje uživajo spodaj naštete ugodnosti članstva. Članica platforme lahko postane organizacija, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje in njihovo vlogo potrdi svet platforme SLOGA:

 • je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
 • aktivno deluje na področju razvoja ali humanitarne pomoči,
 • ima sedež v Republiki Sloveniji,
 • zaprosi za članstvo skladno s tem pravilnikom, tako da na mrežo naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami,
 • njeno članstvo odobri svet zavoda.

Član mreže je lahko tudi nepridobitna družba ali druga organizacija, če izpolnjuje pogoje iz druge do pete alineje.

Podrobnosti glede članstva

Pravice članic platforme SLOGA

 • da aktivno delujejo v sekcijah mreže (delovnih skupinah platforme SLOGA),
 • da predlagajo, volijo in so lahko tudi izvoljeni za koordinatorja posamezne sekcije,
 • da dajejo pobude in predloge za delo mreže,
 • da uživajo in koristijo vse ugodnosti in usluge, ki jih platforma nudi svojim članom,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem mreže ter njenim finančno materialnim poslovanjem,
 • možnost kandidiranja v organe platforme (svet platforme).

Dolžnosti članic platforme SLOGA

 • da spoštujejo Pravilnik o delovanju mreže Sloga in sklepe organov zavoda,
 • da predlagajo in volijo koordinatorje sekcij,
 • da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
 • da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov, ciljev in nalog zavoda ter mreže,
 • da izvršujejo naloge in sklepe, ki jih določi strokovni svet,
 • da nemudoma sporočijo zavodu kakršne koli spremembe, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev članstva v mreži,
 • da poravnajo letno članarino.

Višina članarine

Višina prihodkov NVO članice Višina članarine
Do 10.000 EUR 50 EUR
10.000 – 50.000 EUR 100 EUR
50.000 – 100.000 EUR 150 EUR
100.000 – 250.000 EUR 200 EUR
Nad 250.000 EUR 300EUR

Ugodnosti članstva

 • dostop do vseh informacijskih storitev platforme SLOGA (Slogine e-novice za NVO, Slogine vsebinske novice, posredovanje informacij o aktualnih razpisih, spletna stran z vsemi aktualnimi informacijami, dostop do knjižnice platforme SLOGA itd.);
 • možnost predlaganja nove vsebinske sekcije (delovne skupine), možnost izvolitve za koordinatorja sekcije, sodelovanje v vsebinskih sekcijah platforme SLOGA;
 • administrativna, tehnična, informacijska, promocijska, organizacijska, strokovna/vsebinska podpora s strani platforme SLOGA, podpora pri pripravi konzorcijskih projektov itd.;
 • prednost pri napotitvah na mednarodna usposabljanja in sodelovanju v ekspertnih projektih platforme SLOGA;
 • prednost pri partnerskem sodelovanju v domačih in mednarodnih konzorcijskih projektih, v katerih sodeluje SLOGA;
 • medijska in organizacijska podpora dogodkom na področju ozaveščanja javnosti (npr. organizacija novinarskih konferenc, pomoč pri pripravi in pošiljanju sporočil za javnost itd.);
 • zastopanje platforme SLOGA v političnih telesih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in telesih, relevantnih za uradno razvojno pomoč, v sestavi drugih relevantnih ministrstev;
 • zastopanje platforme SLOGA v CONCORD-ovih delovnih skupinah;
 • pravica, da z uporabo logotipa platforme SLOGA na svojih dopisih, promocijskih materialih itd. izkazujejo članstvo v platformi SLOGA;
 • prednost pri dostopu do izobraževanj, ki jih organizira SLOGA;
 • dostop do dodatnih storitev, ki jih SLOGA razvija glede na potrebe članic;
 • aktivno soustvarjanje politik platforme SLOGA (možnost kandidiranja za članstvo v svetu in članstvo v strokovnem svetu);
 • pomoč pri pripravi razpisov (do 6 ur svetovanja na projekt in za največ 2 projekta za organizacijo).
Translate »