Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Delovna področja in pobude

Delovna področja (prej smo jih imenovali delovne skupine) in pobude so pomemben del aktivnosti platforme SLOGA, saj so po eni strani mesto za srečanje predstavni-kov/-c nevladnih razvojnih organizacij (NVRO) in izmenjavo njihovih izkušenj, idej, prepričanj; po drugi strani pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in/ali ozaveščanja splošne ali specifičnih javnosti na nacionalni, evropski in/ali mednarodni ravni.

Pravilnik o delovanju delovnih skupin platforme SLOGA (odprite s klikom).

Delujejo naslednje delovne skupine in delovna področja:

Delovna skupina za politike

spremlja in se aktivno vključuje v pripravo stališč glede aktualne nacionalne in evropske politike na področju mednarodnega razvoja, globalnega učenja in tudi mednarodne humanitarne pomoči. Člani skupine se na evropski ravni redno posvetujejo in usklajujejo z združenjem organizacij CONCORD, kot tudi nekaterimi drugimi evropskimi in globalnimi mrežami. Redno se pridružuje številnim zagovorniškim akcijam, kot so: evropska finančna perspektiva 2021-2027, COP 26, Agenda 2030 in CTR, skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) in druge. Skupina je redno v stikih z drugimi EU platformami nevladnih razvojnih organizacij.

Delovna skupina za Afriko

združuje in povezuje predvsem v Sloveniji delujoče predstavnike diaspora organizacij ter drugih nevladnih organizacij, ki se bolj intenzivno ukvarjajo s krepitvijo odnosov med afriškim in evropskim kontinentom. Posebno pozornost posveča tudi migracijski politiki Evropske unije. Skupina se redno udeležuje s strani MZZ organiziranih Dnevov Afrike. Skupina sodeluje s CONCORDovo skupino Regional Alliances, ki se predvsem osredotoča na partnerske sporazume in Cotonujski sporazum.

Delovno področje za globalno učenje

Člani Delovnega področja GU pri Platformi SLOGA stremimo k Sloveniji, kjer se vsi učeči se izobražujejo o globalnih izzivih prek formalnega in neformalnega izobraževanja ter proaktivno sodelujejo pri oblikovanju rešitev. Želimo, da imajo izobraževalci dostop do kakovostnih usposabljanj in gradiv. Stremimo k temu, da se koncept globalnega učenja razvija v medsektorskem sodelovanju in medsebojni podpori ter z ustreznimi in zadostnimi sredstvi. Verjamemo, da je globalno učenje orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Namen Delovnega področja za GU na področju zagovorništva je izmenjava informacij, dobrih praks in dodatnega izobraževanja, priprave ter izvajanja skupnih projektnih predlogov, skupne organizacije dogodkov, promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti ter zagovorniških aktivnostih, med katere sodijo spremljanje političnih procesov na nacionalni in evropski ravni, priprava političnih pobud ter stališč.

Delovno področje vodi koordinator/-ka, ki ga/jo imenujejo člani delovnega področja za mandatno obdobje dveh let. Člani delovnega področja se srečujejo nekajkrat letno, sodelovanje je odprto za vse zainteresirane. Pisarna platforme SLOGA zagotavljala pomoč koordinatorju/koordinatorici delovnega področja prek vodje področja GU pri platformi SLOGA, s katero se izmenjujeta tudi na srečanjih evropske mreže CONCORD. Trenutno vlogo koordinatorice opravlja Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije.

Pomembne povezave:

Delovno področje za dolžno skrbnost

Delovno področje za dolžno skrbnost spoštovanja človekovih pravic in okoljskih standardov vzdolž vrednostnih verig se osredotoča predvsem na procese, ki potekajo na ravni EU na področju obvezne dolžne skrbnosti na področju okolja in človekovih pravic. Evropski parlament je potrdil poročilo, s katerim je naložil Evropski komisiji nalogo, da pripravi zakonodajni okvir. Gre za odgovornost podjetij za celotne dobavne verige, vključno s povezanimi podjetji, ki uporabljajo surovine, ki jih pridelujejo v državah t. i. globalnega juga oz. v državah proizvajalkah, in je ozko povezano s potrošnjo v EU.

Delovno področje načrtuje aktivnosti v Sloveniji, ki bi vodile k sprejemu ambiciozne zakonodaje. Med drugim deluje v smeri predstavljanja dobrih praks, kot so pravična trgovina, relevantna zakonodaja v npr. Franciji in nastajajoča v Nemčiji (pogledali bomo tudi primere nacionalne zakonodaje drugod), družbena odgovornost podjetij. Poleg tega delovno področje usklajuje kampanje na področju potrošništva in aktivnosti, ki imajo cilj prikazati posledico potrošništva na okolje in človekove pravice po svetu.

Delovno področje koordinira Živa Kavka Gobbo, predsednica društva Focus in Sveta Platforme SLOGA.

Delovna področja Evropskega združenja za pomoč in razvoj CONCORD

V sklopu Evropskega združenja za pomoč in razvoj CONCORD deluje več delovnih teles, ki se osredotočajo na tri ključne vsebine:

 1. Financiranje trajnostnega razvoja
 2. Neenakosti in trajnostno gospodarstvo
 3. Skladnost politik za trajnostni razvoj

CONCORD deluje še na petih prednostnih presečnih vsebinah:

 • moč civilne družbe
 • enakost spolov
 • regionalna zavezništva
 • globalno učenje
 • zasebni sektor

Financiranje trajnostnega razvoja

SLOGA sodeluje v delovnih telesih:

 • Skupina za programiranje NDICI
 • Skupina za AidWatch
 • Skupina za FFSD politike

Vsebina:

Odpravljanje neenakosti, blažitev podnebnih sprememb, gradnja miroljubniih in uspešnih družb ter doseganje globalnih ciljev trajnostnega razvoja zahtevajo nenehno sodelovanje kot tudi financiranje. Čeprav so se svetovni voditelji strinjali z ambicioznimi in univerzalnimi cilji trajnostnega razvoja in načeli razvojne učinkovitosti, ostaja iskanje financ za dosego teh ciljev izziv. Učinkovitost razvojnega sodelovanja je odvisna od lastništva partnerskih držav nad politikami, programi in procesi. Vendar se pot do trajnostnega razvoja prepogosto odloča drugje. Čeprav imajo organizacije civilne družbe ključno vlogo pri odzivanju na neenakosti in krivice, se po vsem svetu krči tudi podpora in financiranje civilne družbe, pri čemer Evropa ni nobena izjema.

Cilji:

Na tem področju si CONCORD prizadeva za (1) solidarnostni proračun EU, da se 10% proračuna EU za obdobje 2021–2027 nameni za „Sosedstvo in svet“, (2) da se EU učinkovito posvetuje z organizacijami civilne družbe o prihodnjih razvojnih sredstvih EU, in, nenazadnje, za (3) pregledne podatke o pomoči.

Pričakovanja do EU:

Institucije EU in države članice EU bi morale izvajati učinkovito razvojno sodelovanje v skladu z načelom, da nikogar ne pustimo zadaj. Institucije EU in države članice EU bi morale zagotavljati več in boljše uradno razvojno pomoč (URP) s poudarkom na rezultatih. Da bi ustvarila lastništvo v partnerskih državah, se mora EU smiselno posvetovati z organizacijami civilne družbe o programskih procesih in zagotoviti dostop do financiranja EU, ki spoštuje raznolikost sektorja.

Neenakosti in trajnostno gospodarstvo

SLOGA sodeluje v delovnih telesih:

 • Delovna skupina za neenakosti
 • Delovna skupina za trajnostno gospodarstvo

Vsebina:

Razlika med najbogatejšimi in najrevnejšimi ljudmi in državami se še naprej povečuje tako v smislu premoženja kot dohodka. Socialno oblikovane norme še naprej privilegirajo nekatere skupine pred drugimi, ki so bolj marginalizirane. Ljudje in države po vsem svetu imajo neenak dostop do političnega odločanja, kar še dodatno spodbuja diskriminacijo in krči prostor civilne družbe. Ekonomski pristopi, ki zasledujejo rast BDP za vsako ceno, še poslabšujejo neenakosti in izčrpavajo omejene naravne vire, medtem ko podjetja, ki temeljijo na dobičku, ne obravnavajo kršitev okoljskih in človekovih pravic v svojih dobavnih verigah. Posledice podnebnih sprememb in dostop ljudi do naravnih virov so neenakomerno porazdeljeni po vsem svetu.

Cilji:

CONCORD si prizadeva za (1) enakopravnejše družbe, za zmanjšanje razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami ter ljudmi, (2) dajanje prednosti blaginji, da države uporabljajo kazalnike napredka, ki se osredotočajo na blaginjo in ne samo na BDP, (3) spoštovanje planetarnih meja s strani EU politik, in (4) za zasebni sektor, ki se zavzema za trajnostne in vključujoče poslovne modele in dobavne verige.

Pričakovanja do EU:

Odpravljanje neenakosti bi moralo biti glavna prednostna naloga EU in držav članic. Mednarodno sodelovanje mora podpirati socialni dialog, dostojne delovne pogoje, pravice žensk in univerzalno socialno zaščito, ki temelji na življenjskem ciklu, pa tudi trajnostne, odgovorne in vključujoče poslovne modele v partnerskih državah. Potrebujemo regulativno okolje, v katerem morajo vsa podjetja skrbno spremljati kršitve okolja in človekovih pravic v dobavnih verigah podjetij.

Skladnost politik za trajnostni razvoj

SLOGA sodeluje v delovnih telesih:

 • Delovna skupina za PCSD (migracije, trgovina)

Vsebina:

Skladnost politik za trajnostni razvoj lahko državam pomaga pri doseganju trajnostnega razvoja, neskladnost politik pa jo lahko resno spodkopava. Na primer, trgovinska politika EU lahko ustvari gospodarske koristi za EU, vendar ima uničujoče posledice za gospodarstvo partnerskih držav in njihove najrevnejše skupnosti. EU se je zavezala agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 in obljubila, da bo odpravila politične neskladnosti in našla kompromise za politične konflikte. V praksi pa EU ni vedno skladna pri oblikovanju politike.

Cilji:

CONCORD si prizadeva za (1) evropske politike brez navzkrižij, kjer Evropska komisija išče rešitve, skladne za Agendo 2030, (2) odgovorno EU, kjer je Evropski parlament “pes čuvaj” nad Evropsko komisijo glede zavez za zagotavljanje skladnosti politik, in (3) za ocenjevanje, spremljanje in poročanje o zunanjih učinkih nacionalnih politik s strani držav članic.

Pričakovanja do EU:

Potrebne so takšne spremembe politik, da preprečimo negativne vplive nerazvojnih politik, kot so npr. trgovinske politike, na partnerske države. Mehanizme za zagotavljanje skladnosti politik za trajnostni razvoj morajo bolj sistematično in učinkoviteje uporabljati vse ustrezne institucije EU in vse države članice, tudi na najvišji politični ravni.

Pet presečnih vsebin

CONCORD poleg ključnih treh vsebin (financiranje, neenakosti, skladnost politik za trajnostni razvoj) deluje še na petih presečnih vsebinah: moč civilne družbe, enakost spolov, regionalna zavezništva, globalno učenje in zasebni sektor.

SLOGA sodeluje v delovnih telesih:

 • Delovna skupina za moč civilne družbe
 • Delovna skupina za globalno učenje
 • Delovna skupina za enakost spolov
 • Delovna skupina za regionalna zavezništva
Translate »