Državljanski aktivizem in državljanska udeležba sta eni od temeljnih vrednot EU, zapisani v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa vse osebne, civilne, politične, ekonomske in socialne pravice, do katerih so upravičeni vsi ljudje v EU.

Kljub določbam listine opažamo med voditelji in aktivisti NVO pomanjkljive veščine na področju organizacijskega upravljanja in zbiranja sredstev, o vrednotah in temeljnih pravicah EU ter o ozaveščanju javnosti in zagovorništvu.

Iz navedenih razlogov Platform SLOGA kot partner konzorcija 8 držav v sklopu projekta PROTEUS “Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe“ katere nosilec je Transatlantic Fundacija (TF) objavlja javni poziv NVO za (so)financiranje mikroprojektov v podporo civilnemu aktivizmu ter vključenost.

Namen:
Cilj javnega poziva je spodbujati civilni aktivizem in sodelovanje državljanov, še posebej tistih, ki prihajajo iz primestnih območij Slovenije. Verjamemo, da je vključevanje državljanov ključno za razvoj demokratične družbe in izboljšanje kakovosti življenja v skupnosti. S tem namenom želimo okrepiti zmogljivosti lokalne civilne družbe s (so)financiranjem manjših projektov (mikrograntov) civilnega aktivizma ter vključenosti (022023).

Pričakujemo, da bo izbranih 15 prejemnikov mikrograntov v znesku od 500€ do 2500€. Pogoj za prijave na ta poziv je udeležba na usposabljanja v okviru Poziv NVO za prijavo na usposabljanja za krepitev zmogljivosti za podporo civilnemu aktivizmu ter vključenost (012023).

Ta kombinirani pristop mikrogratiranja in krepitve zmogljivosti zagotavlja, da bodo veščine, pridobljene s krepitvijo zmogljivosti, takoj uporabljene pri praktičnem izvajanju projektov ter motivira državljane-aktiviste za sodelovanje pri ukrepih za krepitev zmogljivosti.

Mikrogranti bodo dopolnjevali program platforme SLOGA za krepitev zmogljivosti na 5 tematskih področjih:

 • Spletna komunikacija, zagovorništvo in ozaveščanje.
 • Offline zagovorništvo in sodelovanje z lokalnimi oblastmi.
 • Zavedanje zakonodaje EU, politik, vrednot in temeljnih pravic.
 • Skladnost in upravljanje nevladnih organizacij (NVO).
 • Zbiranje sredstev in finančna odpornost.

Pričakovani rezultati javnega poziva za mikrograntiranje so:

 • okrepljene zmogljivosti predstavnikov civilne družbe s fokusom na različne slovenske regije,
 • bolj aktivni in družbeno angažirani posamezniki na lokalnem, regionalnem in /ali nacionalnem nivoju;

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene organizacije so civilnodružbene organizacije in druge nepridobitne organizacije v skladu z 2. členom Zakona o nevladnih organizacijah. Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo kot organizacijo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • So jo ustanovile domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava.
 • Je nekomercialna in neprofitna organizacija.
 • Je neodvisna od drugih subjektov.
 • Ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali katera koli druga verska skupnost, sindikat ali gospodarska zbornica.
 • Spoštuje temeljne pravice in vrednote, na katerih temelji Evropska unija.

Opis aktivnosti:

 • Usposabljanja bodo potekala na naslednjih področjih:
 • Zbiranje sredstev in finančna odpornost (modul usposabljanja A)
 • Skladnost in upravljanje NVO (modul usposabljanja B)
 • Spletna komunikacija, zagovorništvo in ozaveščanje (modul usposabljanja C)
 • Offline zagovorništvo in sodelovanje z lokalnimi oblastmi (modul usposabljanja D)
 • Zavedanje zakonodaje EU, politik, vrednot in temeljnih pravic (modul usposabljanja E)

Projektne aktivnosti morajo potekati v Sloveniji v obdobju izvajanja nepovratnih sredstev. Poseben poudarek je treba dati spodbujanju in varovanju pravic in vrednot po Pogodbi EU in Listini o temeljnih pravicah.

Proces prijave:
Prijave s strani NVO, ki se bodo prej udeležile usposabljanja na podlagi javnega poziva platforme SLOGA št. 012023 bodo odprte takoj po posameznem ciklu usposabljanja. Rok za oddajo prijave je 15 dni po zaključku posameznega usposabljanja. Prijave se pošljejo na subgranting@sloga-platform.org.

Prosimo, uporabite številko poziva 022023 v e-poštnem naslovu vaše projektne prijave.

O prejemu prijave boste obveščeni po elektronski pošti.

Za oddajo projektnih predlogov morajo organizacije izpolniti spodnje obrazce v slovenskem jeziku.

Upoštevani bodo samo predlogi projekti, poslani in izpolnjeni preko teh obrazcev.
Prvi izbrani projekti se bodo predvidoma začeli izvajati en mesec po zaključku posameznega usposabljanja.
Število vlog, ki jih lahko odda, in na katerih se lahko prijavi ena organizacija je omejeno na 2.

Postopek ocenjevanja ter merila za izbor in dodelitev:

Pravočasno prispele prijave bo ocenila izbirna komisija, ki jo sestavljajo 3 članski secretariat platforme SLOGA.
V ocenjevalni postopek bodo vključene samo popolne prijave organizacij civilne družbe.

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:

 • Predlagane aktivnosti so združljive s 5 tematskimi področji in cilji programa usposabljanja za krepitev zmogljivosti, ki dopolnjujejo pridobljene veščine in znanja (3 točke)
 • Cilji in časovni okvir so realni. Projektne dejavnosti so jasne in učinkovite ter bodo verjetno vodile k izpolnitvi predlaganega(-ih) cilja(-ov); (5 točk)
 • Projekt ima učinkovito strategijo ozaveščanja/komunikacije/zagovorništva za obveščanje deležnikov projekta in širše skupnosti ter razširjanje rezultatov in faz izvajanja projekta; (3 točke)
 • Projekt vključuje jasen in učinkovit načrt spremljanja in vrednotenja, vključno z načrtom zbiranja podatkov. (3 točke)
 • Prijavitelj ima zmogljivosti, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje, potrebno za izvedbo predlaganega projekta, ali lahko prepričljivo dokaže načrt za pridobitev takega strokovnega znanja; (5 točk)
 • Prosilci so zavezani vrednotam Evropske unije in temeljnim pravicam kot so zapisani v 2. členu Pogodbe o Evropski uniji in Listini EU o temeljnih pravicah. (5 točk) Osebje platforme SLOGA bo s skrbnim pregledom ocenilo, ali so bile prijaviteljeve prejšnje dejavnosti in izjave v skladu z zgornjimi pravicami in vrednotami;
 • Vsaka prijava mora vsebovati oceno tveganja, ki jo bodo ovrednotili sodelavci SLOGA. (3 točke)

Največja možna ocena uspešnega predloga je 27 točk. Prag upravičenosti je 18 točk.

Javni poziv traja od 1. februarja 2023 do 30.septembra 2024.

Informativne seje za prijavitelje:
Informativne seje bodo sestavni del usposabljanja v okviru javnega poziva številke 012023. Ta poziv je odprt samo za udeležence usposabljanj v okviru javnega pozive platforme SLOGA številke 012023.

Translate »