Entries by

Na Slogin razpis za sofinanciranje NVO projektov 21 prijav

V petek, 7. maja 2021 se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov na razpis platforme SLOGA za sofinanciranje pilotnih projektov za ozaveščanje javnosti na področju mednarodnega razvoja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Na razpis je prispelo 21 prijav, katere je komisija za administrativni pregled že pregledala in jih 20 uvrstila v nadaljnje ocenjevanje […]

Za najvišje standarde pri uveljavljanju Globalne Evrope

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD – njena članica je tudi Platforma Sloga – se je v poročilu Setting the highest Standards for Global Europe Implementation, Določanje najvišjih standardov za uveljavitev Globalne Evrope, odzvala na odločitev Evropske unije, da novi instrument razvojnega sodelovanja pogojuje s sodelovanjem držav prejemnic na področju migracij.

Kako zasejati semena ekonomije blaginje

Zaustavimo podnebne spremembe, vzpostavimo okolje za spremembe je “bojni klic” vseevropskega projekta #ClimateOfChange, s katerim želimo zlasti mlade Evropejke in Evropejce opolnomočiti, da bodo zahtevali politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme sprememb.

Projekt EPSWA izdal priročnik za socialne dejavnosti

Ob zaključku projekta EPSWRA (Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih, so projektni partnerji izdali priročnik, v katerem so zbrane metode in tehnike za opolnomočenje strokovnih delavcev na področju socialne dejavnosti.  

IPA II: Podpora mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi participatorne demokracije s podporo mladinskim iniciativam in prostovoljstvu v lokalnih skupnostih v Severni Makedoniji. Upravičeni prijavitelji Prijavitelji na razpis so nevladne organizacije iz Severne Makedonije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi NVO iz držav članic EU. Rok za prijavo: 21. junij 2021 […]

DCI, EIDHR: Spodbujanje trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI – sklop 1) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR – sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu. Na razpis se lahko prijavijo […]

Razpis ACF za male projekte

Objavljen je zadnji javni razpis iz  Programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa: Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne […]