Evropska komisija je sprejela letno poročilo EU o napredku na področju podnebnih ukrepov, ki povzema napredek EU pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v letu 2019. Emisije toplogrednih plinov v EU-27 so se v primerjavi z letom poprej zmanjšale za 3,7 %, BDP pa se je povečal za 1,5 %. Emisije so zdaj za 24 % nižje kot leta 1990.

Emisije, zajete v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), so se najbolj zmanjšale v letu 2019, in sicer za 9,1 % oziroma približno 152 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida v primerjavi z letom 2018. Na to zmanjšanje je vplival predvsem energetski sektor, v katerem so se emisije znižale za skoraj 15 %, zlasti zaradi nadomestitve proizvodnje električne energije iz premoga s proizvodnjo iz obnovljivih virov in plina. Emisije iz industrije so se zmanjšale za skoraj 2 %. Preverjene emisije iz letalstva, ki trenutno zajemajo le lete v Evropskem gospodarskem prostoru, so se v primerjavi z letom 2018 še naprej zmerno povečevale, in sicer za 1 % oziroma približno 0,7 milijona ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. Emisije, ki niso zajete v sistemu EU ETS, kot so emisije iz industrije, prometa, stavb, kmetijstva in odpadkov, se v primerjavi z ravnmi iz leta 2018 niso bistveno spremenile.

Skupni odhodki EU za podnebne ukrepe, financiranje zelenih tehnologij, uvajanje novih rešitev in mednarodno sodelovanje so se leta 2019 povečali in se bodo med okrevanjem Evrope po pandemiji COVID-19 še povečevali.

Vse pomembnejši vir podnebnega financiranja so prihodki od dražb v okviru sistema EU ETS. Skupni prihodki, ki so jih države članice, Združeno kraljestvo in države EGP prejeli od dražb med letom 2012 (začetek dražb v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami) in sredino leta 2020, so znašali več kot 57 milijard evrov, pri čemer je bila več kot polovica ustvarjena samo v letih 2018 in 2019. Leta 2019 so skupni prihodki od dražb presegli 14,1 milijarde evrov. Od tega bo za podnebne in energetske namene porabljenih 77 %, kar je 7 odstotnih točk več od 70-odstotnega deleža, sporočenega leta 2018. Poleg tega se vse več podnebnih projektov, ki jih financira EU, financira z monetizacijo pravic do emisij prek programa NER300, sklada za inovacije in sklada za modernizacijo.

Ozadje

Poročilo o napredku na področju podnebnih ukrepov „Začetek poti k podnebno nevtralni Evropi“ (Kick-Starting the Journey Towards A Climate Neutral Europe) opisuje napredek Unije in njenih držav članic pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter poroča o najnovejšem razvoju podnebne politike EU. Poročilo je pripravil Generalni direktorat Komisije za podnebno politiko na podlagi podatkov držav članic v skladu z uredbo o mehanizmu za spremljanje podnebja.

Poročilo o napredku na področju podnebnih ukrepov

Okvir podnebne in energetske politike do leta 2030

Načrt za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030

Dolgoročna strategija za leto 2050

Evropski zeleni dogovor

Translate »