Indeks enakosti spolov za leto 2019 kaže, da je EU še daleč od cilja. EU je rezultat za dosego enakosti spolov od leta 2017 izboljšala za le eno točko, in sicer na 67,4 točke. Švedska je s 83,6 točke še naprej na vrhu lestvice v EU, sledi pa ji Danska s 77,5 točke. Največji korak v prizadevanjih bosta morali storiti Grčija in Madžarska, saj imata obe po manj kot 52 točk. Slovenija je na lestvici enakosti spolov dosegla 68,3 točke, kar jo uvršča na 11. mesto med državami EU.

Slovenija je med letoma 2005 in 2017 je rezultat izboljšala za 7,5 točke. Od leta 2012 dosega boljši rezultat od povprečja EU, neenakost med spoloma pa odpravlja hitreje od povprečja EU. V zadnji analizi je na vseh področjih razen zdravja in znanja dosegla boljše rezultate od povprečja EU. Najbolje se je odrezala na področju zdravja (87,1 točke), najslabše pa na področju znanja (56,0 točke).

Rezultati za celotno EU kažejo, da ima najnižjo vrednost točk področje moči, ki se nanaša na enakost pri odločanju. Po drugi strani pa je prav na tem področju dosežen največji napredek, zlasti zaradi večje zastopanosti žensk v upravnih odborih družb.

Indeks enakosti spolov 2019_intersecting

Letošnji indeks posebej izpostavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ta se med drugim odraža v dostopnosti starševskega dopusta, ki še vedno ni na voljo vsem, dostopu do cenovno ugodnih in kakovostnih storitev otroškega varstva ter skrbi za dolgotrajno oskrbo, ki je v EU večinoma prevzamejo ženske pred upokojitveno starostjo. Indeks enakosti spolov podrobno preučuje tudi možnosti za prožno ureditev dela, udeležbo na usposabljanjih, uporabo prevoznih sredstev in prevoz na delo. Med drugim navaja različne možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter njihovo dostopnost ženskam in moškim. Vsebuje tudi zamisli za spremljanje evropskega stebra socialnih pravic in njegove pobude za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Indeks enakosti spolov je orodje za merjenje napredka na področju enakosti spolov v Evropski uniji, razvil pa ga je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Zasnovan je na šestih osnovnih področjih, ki zajemajo delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje. Upošteva tudi področji nasilja nad ženskami in intersekcijske neenakosti.

Indeks enakosti spolov 2019_intersecting2

Translate »