Evropska komisija je objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti in projekti tehnične pomoči, v okviru podprograma za podnebne ukrepe pa »tradicionalni« projekti, integrirani projekti in projekti tehnične pomoči.

Letošnji razpis prinaša ekaj novosti za tradicionalne projekte v primerjavi s prejšnjimi leti. Več je poudarka na trajnosti in ponovljivosti, pozornost je posvečena projektom, če gre za nadaljevanje predhodnega LIFE projekta ter sodelovanju z drugimi LIFE projekti. Za projekte s področja Narava in biotska raznovrstnost je več poudarka na evropski dodani vrednosti v smislu merljivih koristi vplivov in ohranjanja okolja. Za projekte s področja Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informiranje je več poudarka na EU dodani vrednosti v smislu obsega vplivov na okolje, vključno z obvezno oddajo tabele kazalnikov uspešnosti LIFE. V okviru podprograma za podnebne ukrepe razpis prinaša nove prednostne naloge. Za blaženje podnebnih sprememb bodo posebej podprti projekti, povezani z energetsko intenzivnimi industrijami, fluoriranimi toplogrednimi plini in rabo zemljišč, spremembami rabe zemljišč in gozdarstvom (LULUCF). Za prilagajanje podnebnim spremembam prednostne naloge vključujejo čezmejno upravljanje poplav, čezmejno upravljanje obalnih območij, vključevanje prilagajanja v načrtovanje urbane rabe zemljišč, načrtovanje gradenj in upravljanje naravnih virov; gorska in otoška območja; in trajnostno upravljanje z vodami. Projekti podnebnega upravljanja in informiranja bodo spodbujali krepitev zmogljivosti (npr. usposabljanje inštruktorjev), ne pa čisto ozaveščanje.

Roki prijave: »tradicionalni projekti: 7., 12. ali 15. 9. 2016 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 20. 9. 2016; integrirani projekti: 26. 9. 2016; projekti tehnične pomoči: 15. 9. 2016.

Več o razpisu.

Translate »