Enakost spolov je temeljna vrednota EU, zapisana v pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Evropska komisija bo marca predstavila novo Strategijo za enakost spolov za obdobje 2020 – 2024, katere cilj je spodbujati enakost spolov v EU in drugod. Mreža CONCORD  je pripravila nekaj vodilnih načel, s poudarkom na zunanje delovanje EU, za zagotavljanje trdne in skladne Strategije. Točke povzemamo spodaj, celoten dokument je dostopen na spletni strani mreže CONCORD.

1. Zagotoviti je potrebno skladnost med Strategijo za enakost spolov in Akcijskim načrtom za enakost spolov v zunanjem delovanju

EU mora zagotoviti skladnost med svojimi notranjimi in zunanjimi politikami delovanja, ukrepi in financiranjem, ne da pri tem zniževala standard. Evropska komisija mora zato zagotoviti, da je njena Strategija za enakost spolov enako ambiciozna znotraj in zunaj Evrope.

EU bi morala v svojem mednarodnem sodelovanju in političnem dialogu s partnerskimi državami podpirati izpolnjevanje zavez, še naprej pa mora podpirati ustrezne mehanizme za promocijo in zaščito pravic žensk in deklet, vključno z mehanizmi spremljanja, ki vladam pomagajo, da spoštujejo svoje zaveze, kot tudi sodelovanje civilne družbe.

Da bi EU dosegla cilje zavez, mora komisija zagotoviti, da se vprašanja kot je spolno in reproduktivno zdravje in pravice (SRHR) odražajo v Strategiji. To lahko naredi z gradnjo na uspešnih izkušnjah podpore EU enakosti spolov in SRHR, ki se odražajo v načrtu GAP II in Evropskem soglasju o razvoju.

2. Strategija za enakost spolov in Akcijski načrt za enakost spolov (GAP III) naj bosta ločena

Strategija za enakost spolov se mora nanašati na zunanje delovanje EU, vendar ne sme nadomestiti akcijskega načrta GAP III. GAP III mora sprejeti po preudarnem, posvetovalnem in celovitem ocenjevanju načrta GAP II in politike ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations).

3. Spodbujati premik institucionalne kulture v službah komisije

Kot je navedeno v akcijskem načrtu GAP II, je najpomembnejši dejavnik za učinkovito izvajanje politike enakosti spolov premik institucionalne kulture. Komisija naj izhaja iz GAP II in naj v Strategijo vključi horizontalni pristop, katerega cilj je premik institucionalne kulture služb komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) za učinkovitejše izpolnjevanje obvez EU.

4. Vključevitev načela skladnosti politik za trajnostni razvoj

EU mora zagotoviti, da njene politike ne bodo negativno vplivale na trajnostni razvoj v partnerskih državah, zlasti na pravice žensk in deklet ter enakost spolov. To je možno z učinkovitim in sistematičnim vključevanjem načela enakosti spolov na vsa področja politike s krepitvijo ocenjevanja učinka zakonodajnih in političnih ukrepov, upoštevanja enakosti spolov, pa tudi s pomočjo medsektorskega sodelovanja in mehanizmov za spremljanje vključevanja načela enakosti spolov. To vključuje tudi dosledno ocenjevanje učinka trgovanja in naložb, da bi zagotovili, da ne posegajo v človekove pravice, s posebno pozornostjo na pravice ženske in deklet.

5. Spodbujanje odgovornega poslovnega ravnanja znotraj in zunaj Evrope

EU bi morala sprejeti predpis, po katerem bi evropska podjetja, ki zaradi poslovnih dejavnosti drugje kršijo človekove pravice, za svoje ravnanje odgovarjala. Takšna ureditev bi jim zlasti nalagala obveznosti, da ocenijo tveganje spolnega nadlegovanja v svojih dobavnih verigah in ga naslavljajo, da vsem poslovnim partnerjem jasno povejo, da nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu nista dovoljena, ter od svojih poslovnih partnerjev zahtevajo, da razvijejo postopek poročanja in ravnanja ter o tem obvestijo vse delavce.

6. Okrepitev posvetovanja in sodelovanja (zlasti s civilnodružbenimi organizacijami)

Evropska komisija bi morala vzpostaviti vključujoče mehanizme, s katerimi bi zagotovila, da se civilnodružbene organizacije sistematično vključujejo v vseh fazah in na vseh ravneh, ter da jim zagotovi dovolj sredstev za relevanten prispevek in implementacijo Strategije.

Ker ženske in dekleta niso homogena skupina, je potrebno preučiti raznolikost njihovih izkušenj, ozadij in vprašanj s katerimi se srečujejo, ter medsektorsko diskriminacijo.

Delo Evropske komisije bi moralo temeljiti na tehtnem strokovnem znanju žensk in deklet, vključno z feminističnimi ekonomistkami.

7. EU naj stremi k proračunu, ki upošteva načelo enakosti spolov

Evropska komisija bi morala učinkovito vključiti načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna EU. To bi moralo vključevati razvoj dolgoročnega akcijskega načrta za vključevanje načela enakosti spolov.

Za učinkovitost bi morala biti implementacija Strategije za enakost spolov ustrezno financirana. EU bi morala povečati delež sredstev v novem večletnem finančnem okviru, da bi dosegla enakost spolov. Kar zadeva zunanjega delovanja, GAP II vključuje zavezo, da 85 % projektov, ki prejemajo uradno razvojno pomoč (ODA) kot pomemben ali glavni cilj postavijo enakost spolov. Strategija in GAP III bi morala ta cilj ponovno potrditi.

Celoten dokument si lahko preberete na povezavi.

Translate »