Zavod za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2020/21 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Vse potencialne izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, vabijo, naj svoje programe do 5. aprila 2020 predložijo kot priponko v Wordu na elektronski naslov Tomaža Kranjca na  tomaz.kranjc@zrss.si ali na nosiclu podatkov na naslov:

Tomaž Kranjc
Zavod RS za šolstvo OE Nova Gorica
Erjavčeva 2
5000 Nova Gorica

Objava v katalogu je brezplačna.

Prijava posameznega programa ponudbe na največ eni strani formata A4 naj vsebuje:

 • ime, telefonske številke, elektronski in poštni naslov ponudnika/izvajalca,
 • cilje,
 • vsebine,
 • način izvajanja,
 • kraj in čas izvajanja,
 • velikost skupine (morebitne omejitve),
 • pripomočke, ki jih mora priskrbeti naročnik ali udeleženec,
 • reference ponudnika/izvajalca.

Značilnosti obveznih izbirnih vsebin so:

 • Izvajajo se praviloma v strnjeni obliki.
 • V programu Gimnazija se delijo v naslednje kategorije:
  • Obvezne vsebine: državljanska kultura, knjižnična informacijska znanja, kulturno umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja; vzgoja za družino, mir in nenasilje.
  • Obvezne vsebine za posamezen tip strokovne gimnazije: podjetništvo, dejavnosti s projektnim delom, poslovno komuniciranje, ekologija, računalnik v glasbi, tečaj branja partitur, ljudski plesi, tečaj fotografiranja; teme za dramsko-gledališko smer umetniške gimnazije: improvizacija v modernem gledališču, podoba in funkcije delnih gledaliških sistemov (scenografije, kostumografije, glasbe, elektronske glasbe, režije in antirežije, celostne opreme, reklame, kritični metajezik.., ) ples, uporabna anatomija, akrobatika, butoh, joga, pantomima, lutke, elektronika v gledališču, vizažerstvo.
  • Obvezna ponudba šole: logika, medpredmetne vsebine z ekskurzijo ali taborom, metodologija raziskovalnega dela, obvladovanje tipkovnice, prostovoljno socialno delo, prva pomoč, športni tabori in šole v naravi, učenje učenja, verstva in etika, (v programu klasična gimnazija je obvezna tudi arheologija).
  • Dijakova prosta izbira: vse ostale vsebine (npr. karierna orientacija (novo!), tečaji jezikov, informacijskih in drugih spretnosti, še posebej s področja ustvarjalnosti, naravoslovja in tehnike, šport, ples, druge vzgojne vsebine, prometna vzgoja, delovna praksa, finančna pismenost, tehnike za osebnostno rast,)
 • Običajna dolžina programa je od 15 ur do 30 ur tedensko. Praviloma v dneh izvajanja ni pouka, tako da lahko trajajo okoli 5 ur na dan. Po dogovoru s šolo so možne tudi drugačne oblike in dolžine izvajanja, tako da lahko ponudite tudi programe, ki trajajo manj kot 15 ur.
 • Cilji in vsebine naj bodo načrtovani in izvedeni odprto, z možnostjo vključevanja novejših, aktualnejših poudarkov in povezovanja z lokalnim in/ali gospodarskim okoljem.
 • Pri obveznih izbirnih vsebinah praviloma uvajamo metode, oblike in tehnike aktivnega, (izkušenjskega, projektnega, sodelovalnega, podjetnega itd.) učenja, ki se bistveno razlikujejo od metod tradicionalnega pouka, kot je npr. predavanje. Poudarek je na dijakovem ustvarjanju in soustvarjanju, razvijanju talentov, doživljanju, na sodelovanju in na dobrem medsebojnem odnosu med voditeljem in udeleženci.
 • Katalog bo objavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Tako bo dostopen ciljni populaciji: dijakom, staršem, organizatorjem OIV posamezne šole, učiteljem in mentorjem individualiziranih programov za nadarjene.
 • Po objavi ponujenega programa v Katalogu (predvidoma junija 2020) se zainteresirana šola in izvajalec o izvedbi in stroških dogovarjata neposredno.
 • Če v vaši objavljeni ponudbi iz kataloga 2019/20 (ali iz prejšnjih let) ni sprememb, lahko zgolj naročite, naj ponovimo objavo.
Translate »