Podnebna kriza je okoljska in družbena kriza, zato je boj proti njej pomemben zaradi okoljske in socialne pravičnosti. Spremembe so mogoče, če združimo moči in tako odločevalcem jasno sporočimo, da zahtevamo spremembe!

To peticijo je zasnoval Konzorcij Climate of Change, katerega osrednji cilj je ozaveščanje o povezavah med podnebnimi spremembami in podnebnimi migracijami ter potrebo po ekonomiji blaginje, ki postavlja v ospredje tako človeka kot naravo.

Globalno segrevanje in uničevanje okolja vplivata na celotno človeštvo ter krepita pereče grožnje, s katerimi se soočajo ranljive države in skupnosti. Ovire, ki so posledica podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, ranljivim onemogočajo dostop do varnega okolja, otežujejo jim možnosti zaslužka za dostojno življenje ter ogrožajo njihove socialne in gospodarske pravice.

Tisti, ki plačujejo najvišjo ceno okoljske krize, so zanjo najmanj krivi. Države in ljudje, ki so najbolj odgovorni za te krize, pa imajo dostop do virov, ki jim omogočajo, da se prilagodijo vse slabšim razmeram.

Podpisniki peticije zahtevamo politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme podnebnih sprememb. Potrebujemo tvoj podpis!

S prehodom na podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov lahko zgradimo boljši svet za ljudi in naravo. Zahtevamo naslednje ukrepe, s katerimi bomo dosegli blaginjo znotraj obnovitvenih zmogljivosti Zemlje:

Prvič, Evropska unija mora zagotoviti, da globalno segrevanje ostane pod 1,5 stopinje Celzija tako, da doseže podnebno nevtralnost do leta 2040, desetletje pred trenutnim ciljem do leta 2050. Evropska unija mora razogljičiti svoje gospodarstvo s pospeševanjem prehoda na čiste in obnovljive vire energije, z izboljšanjem energetske učinkovitosti v ključnih sektorjih energetike, ogrevanja in prometa. Nadomestiti mora fosilna goriva in spodbujati splošno zmanjšanje rabe energije.

Drugič, premakniti se moramo k družbeno in ekološko pravičnemu gospodarstvu, ki postavlja interese družbe ter narave nad interese podjetij. Temeljiti mora na kazalnikih, ki presegajo bruto domači proizvod (BDP) kot osrednji kazalnik razvoja in merijo družbene ter okoljske posledice. Z ekonomijo blaginje moramo preseči sedanjo odvisnost od gospodarske rasti ter produktivnosti. Namesto tega mora gospodarstvo postati krožno (ponovna uporaba, popravilo in recikliranje obstoječih materialov), trajnostno, demokratično, pravično in skrbno.

Tretjič, krepiti moramo lokalne zmogljivosti in globalno pravičnost z zagotavljanjem finančne in tehnične podpore državam, ki jih podnebne spremembe prizadenejo, ter oblikovati ukrepe mednarodne zaščite za podnebne migrante. Na človekovih pravicah temelječe pravične politike upravljanja migracij in politike prilagajanja podnebnim spremembam bi okrepile prilagodljivost ter odpornost najbolj ranljivih skupnosti. Prav tako bi izboljšale življenjske razmere v izvornih, tranzitnih in ciljnih državah. V skladu z mednarodnimi zavezami, sprejetimi na podnebni konferenci v Kopenhagnu in v okviru Pariškega dogovora, imajo Evropska unija in države članice obveznost, da krepijo finančno pomoč za izvajanje podnebnih ukrepov v državah globalnega Juga.

Četrtič, mladi so žrtve podnebne krize, politike danes oblikujejo njihov jutri. Kot pomembni, a premalo zastopani skupini jim morajo oblikovalci politik omogočiti sodelovanje in vključiti njihova stališča ter vizije v politično odločanje z ustanovitvijo oziroma krepitvijo vloge mladinskih svetov ter njihovega povezovanja v Evropski uniji in državah članicah. Evropska unija in njene države članice morajo omogočati oziroma spodbujati dialog med predstavniki mladih in oblikovalci politik ter sodelovanje pri oblikovanju politik in zakonodaj. Mladinski sveti bi morali pridobiti status socialnih partnerjev v Evropski uniji in vseh državah članicah ter se povezati z Mladinsko svetovalno skupino za podnebne spremembe pri Združenih narodih.

Podpise za peticijo zbiramo po celi Evropi, v Sloveniji potrebujemo tvoj glas! Peticijo bomo predali predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen med akcijo, ki jo bo organiziral konzorcij Climate of Change v času 27. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC; COP 27), ki bo predvidoma potekala novembra 2022 v Afriki. Upamo, da bomo s pomočjo vaših podpisov odprli razpravo in te zahteve umestili na dnevni red evropske politike.

PODPIŠI PETICIJO TU.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financira Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR).

Translate »