Razpis za zbiranje predlogov

 

Opis programa 

Brez demokratov ni demokracije, zato brez naslednjih generacij demokratov ni prihodnosti demokracije. Ob nizki institucionalizaciji demokratične vzgoje v uradnih učnih načrtih in naraščajočih neliberalnih težnjah v Srednji Evropi je za ustvarjanje družbene odpornosti proti protidemokratičnim težnjam ključnega pomena, da bi med mladimi zasejali osnovne demokratične drže in izkušnje.

Zato Transatlantska fundacija (TF) v sodelovanju s programom Engaging Central Europe (ECE) nemškega Marshallovega sklada Združenih držav Amerike objavlja poseben razpis za zbiranje predlogov. Ta možnost financiranja je namenjena podpori organizacijam civilne družbe (OCD) s ciljem spodbujanja družbene vključenosti otrok (starih 14 let in več) in mladih z demokratičnim izobraževanjem in vzorčnimi projekti, ki temeljijo na sodelovanju, v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji.   

Upravičenost 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe in neprofitni subjekti s sedežem v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Organizacije civilne družbe, ki se prijavijo na razpis, morajo dokazati skladnost s temeljnimi pravicami in vrednotami, na katerih temelji EU in prav tako dokazati uspešnost na področju demokratičnega izobraževanja ali mladinskega dela v zadevnih državah članicah EU.

Organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo otroke, morajo imeti politiko o zaščiti otrok, ki je skladna s standardi Keeping Children Safe – Child Safeguarding.

Fizične osebe in profitni subjekti NISO upravičeni prijavitelji predlogov. Poleg tega vlagatelji ne smejo biti povezani subjekti, sodelavci ali pogodbeniki TF.

V okviru tega razpisa bo delovna skupina podprla kratkoročne do srednjeročne projekte, ki bodo trajali od 6 do 18 mesecev, s proračunom od 10.000 do 25.000 EUR za projekte v eni državi in od 10.000 do 40.000 EUR za čezmejne projekte.

Sofinanciranje projekta v obliki lastnega prispevka ali drugih nepovratnih sredstev izven EU je dobrodošlo, vendar ni obvezno. Posredni stroški (tj. stroški za komunalne storitve, računovodstvo in finančno upravljanje) ne smejo presegati 7 % skupnega zneska neposrednih sredstev.

Celotna razpoložljiva sredstva razpisa znašajo 300.000 EUR. TF si pridržuje pravico, da glede na prejete predloge in rezultate ocenjevanja ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

Vrste upravičenih dejavnosti:  

 • ponujanje projektov izobraževanja o demokraciji za otroke (14 let in več) ali mlade odrasle (18+), ki temeljijo na sodelovanju in so prilagojeni posameznim starostnim skupinam,
 • spodbujanje demokratičnih procesov za zastopanje interesov učencev, dijakov v šolah in zunaj njih.
 • oblikovanje mrež demokratičnih mladinskih skupin za usklajevanje, skupne dejavnosti in razvoj skupne demokratične agende,
 • krepitev glasu demokratične mladine s spletnimi in tradicionalnimi kampanjami,
 • okrepiti glas učencev, dijakov v procesu odločanja o izobraževanju na šolski, lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,
 • izboljšanje demokratičnih in državljanskih spretnosti otrok (starejših od 14 let) in mladih odraslih prek prostovoljnih programov in programov pripravništva, usmerjenih v razvoj skupnosti.

 

Projektne dejavnosti morajo potekati v eni ali več ciljnih državah: Bolgarija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Upoštevajo se lahko tudi čezmejne dejavnosti, ki vključujejo druge države EU ali države, ki niso članice EU.

Poseben poudarek je treba nameniti spodbujanju in zaščiti pravic in vrednot iz pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah ter pristopu, ki na vseh ravneh izvajanja predlaganega projekta vključuje enakost spolov.

K prijavi so še posebej vabljene organizacije, ki vključujejo posameznike ali skupine na obrobnih območjih.

Postopek prijave 

Predloge projektov je treba poslati na naslov EngagingCE@gmfus.org do 1. novembra 2023 do 24.00 (polnoči).

V zadevi elektronske prijave navedite sklic na razpis D2.9/D12-CfP-INT4. Po prejemu prijave boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo.

Za oddajo predloga projekta morajo organizacije izpolniti spodnje obrazce v angleščini ali enem od nacionalnih jezikov.

Upoštevani bodo samo predlogi, predloženi na teh obrazcih.

Najzgodnejši možni datum začetka izvajanja izbranih projektov je 1. februar 2024.

Število prijav in razpisov, v katerih lahko sodeluje ena organizacija, ni omejeno.

Če želite izvedeti več o programu ECE za dodeljevanje donacij, podpori civilni družbi in pomoči demokraciji, obiščite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ali nam pišite na EngagingCE@gmfus.org.

Informativni sestanek za prijavitelje bo potekal 28. septembra 2023 ob 12:00 (opoldne). Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Kriteriji za izbiro projektov 

Predlogi projektov bodo ocenjeni na podlagi standardnih meril za dodelitev, ki vključujejo:

 • ustreznost predloga (5 točk);
 • kakovost ocene izzivov, potreb, priložnosti in tveganj (4 točke);
 • izvedljivost ciljev in časovnega okvira (4 točke);
 • dopolnjevanje predlaganih aktivnosti z drugimi javno ali zasebno financiranimi aktivnostmi s poudarkom na preprečevanju podvajanja (3 točke);
 • trajnost (3 točke);
 • inovativni pristopi in pridobljene izkušnje (5 točk);
 • učinkovita strategija obveščanja/komuniciranja/zagovorništva (4 točke);
 • kakovost načrta spremljanja in vrednotenja, vključno z zbiranjem podatkov (3 točke);
 • sposobnost, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje prijavitelja (3 točke);
 • zavezanost vrednotam EU in temeljnim pravicam (3 točke);
 • ustreznost in stroškovna učinkovitost finančnega načrta (5 točk).

Najvišje število točk predloga je 42 točk. Najnižje število točk za upravičenost je 25 točk.

Vloge bodo ocenili in izbrali strokovnjaki, povezani s TF, v okviru enostopenjskega razpisa. Informacije o rezultatih ocenjevanja bodo prijaviteljem sporočene in predstavljene na PROTEUS spletni strani januarja 2024.

V primeru neskladja ali razhajanja med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico se upošteva angleška različica predloga.

 

Ta razpis za zbiranje predlogov je objavljen v okviru programa EU CERV PROTEUS, ki ga izvaja Transatlantska fundacija in ga sofinancira Evropska unija. Za njegovo vsebino je izključno odgovorna Transatlantska fundacija in ne odraža nujno stališč Evropske unije.

Objavljeno 1. septembra 2023 na strani projekta Proteus:
https://www.gmfus.org/podpiranje-socialne-vkljucenosti-otrok-mladih-z-izobrazevanjem-o-demokraciji-vzorcnimi-projekti-ki

Co-funded by the EU horizontal

Translate »