Razpis za zbiranje predlogov

 

Opis programa

Ženske in moški bi morali uživati enake pravice in priložnosti. Vendar politična in družbena dinamika redno ogroža udeležbo žensk pri sprejemanju političnih odločitev in v javnem življenju, kar ima pogosto daljnosežne posledice za ženske tako na individualnem kot tudi kolektivnem nivoju.

Zato Transatlantska fundacija (TF) v sodelovanju s programom Engaging Central Europe (ECE) nemškega Marshallovega sklada Združenih držav Amerike objavlja poseben razpis za zbiranje predlogov. Ta priložnost za financiranje je namenjena podpori organizacijam civilne družbe (CSO) s ciljem krepitve udeležbe žensk v civilni družbi, politiki in javnem življenju v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji.   

Upravičenost 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe in neprofitni subjekti s sedežem v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Organizacije civilne družbe, ki se prijavijo na razpis, morajo dokazati skladnost s temeljnimi pravicami in vrednotami, na katerih temelji EU, ter dokazati uspešnost pri spodbujanju udeležbe žensk v omenjenih državah članicah EU.

Fizične osebe in profitni subjekti NE morejo kandidirati. Poleg tega prijavitelji ne smejo biti povezani subjekti, pridruženi subjekti ali pogodbeniki TF.

V okviru tega razpisa bo TF podprla kratkoročne do srednjeročne projekte, ki bodo trajali od 6 do 18 mesecev, s proračunom od 10 000 EUR do 25 000 EUR za projekte v eni državi in od 10 000 EUR do 40 000 EUR za čezmejne projekte.

Sofinanciranje projekta v obliki lastnega prispevka ali drugih nepovratnih sredstev zunaj EU je dobrodošlo, vendar ni obvezno. Posredni stroški (tj. stroški za komunalne storitve, računovodstvo in finančno upravljanje) ne smejo presegati 7 % skupnega zneska nepovratnih sredstev.

Celotni razpoložljivi proračun razpisa znaša 300.000 EUR. TF si pridržuje pravico, da glede na prejete predloge in rezultate ocenjevanja ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

Vrste upravičenih dejavnosti:  

 • povečanje udeležbe žensk v javnosti z ozaveščanjem, zagovorništvom ali izobraževalnimi kampanjami,
 • spodbujanje in inoviranje državljanskega udejstvovanja žensk na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni s posebnim poudarkom na njihovem sodelovanju pri javnih razpravah, političnem odločanju in izvajanju ali spremljanju političnih procesov,
 • navezovanje stikov z novimi ciljnimi skupinami, pridobivanje novih aktivistov in odzivanje na nove potrebe,
 • trajnostna mobilizacija ciljnih skupin,
 • spodbujanje medsektorskega sodelovanja organizacij civilne družbe in krepitev mrež pro-demokratičnih akterjev.

 

Projektne dejavnosti morajo potekati v eni ali več ciljnih državah: Bolgarija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Upoštevajo se lahko tudi čezmejne dejavnosti, ki vključujejo druge države EU ali države, ki niso članice EU.

Poseben poudarek je treba nameniti spodbujanju in zaščiti pravic in vrednot iz pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah ter pristopu, ki vključuje enakost spolov, na vseh ravneh izvajanja predlaganega projekta. K prijavi so še posebej vabljene organizacije, ki vključujejo posameznike ali skupine na obrobnih območjih.

Postopek prijave 

Predloge projektov je treba poslati na naslov EngagingCE@gmfus.org do 1. novembra 2023 do 24.00 (polnoči).

V zadevi elektronske prijave navedite sklic na razpis D2.7/D8-CfP-INT2. Po prejemu prijave boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo.

Za oddajo predloga projekta morajo organizacije izpolniti spodnje obrazce v angleščini ali enem od nacionalnih jezikov.

Upoštevani bodo samo predlogi, predloženi na teh obrazcih.

Najzgodnejši možni datum začetka izvajanja izbranih projektov je 1. februar 2024.

Število predloženih prijav in razpisov, na katerih lahko sodeluje ena organizacija, ni omejeno.

Če želite izvedeti več o tekočem programu dodeljevanja donacij, podpori civilni družbi in delu na področju pomoči demokraciji, obiščite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ali nam pišite na EngagingCE@gmfus.org

Informativni sestanek za prijavitelje bo potekal 28. septembra 2023 ob 12.00 (opoldne). Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Merila za podelitev 

Predlogi projektov bodo ocenjeni na podlagi standardnega sklopa meril za dodelitev, ki vključujejo:

 • ustreznost predloga (5 točk)
 • kakovost ocene problemov, potreb, priložnosti in tveganj (4 točke)
 • izvedljivost ciljev, nalog in časovnega okvira (4 točke)
 • dopolnjevanje predlaganih aktivnosti z drugimi javno ali zasebno financiranimi aktivnostmi s poudarkom na preprečevanju podvajanja (3 točke)
 • trajnost (3 točke)
 • inovativni pristopi in pridobljene izkušnje (5 točk)
 • učinkovita strategija obveščanja/komuniciranja/zagovorništva (4 točke)
 • kakovost načrta spremljanja in vrednotenja, vključno z zbiranjem podatkov (3 točke)
 • sposobnost, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje prijavitelja (3 točke)
 • zavezanost vrednotam EU in temeljnim pravicam (3 točke)
 • ustreznost in stroškovna učinkovitost finančnega načrta (5 točk)

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi uspešen predlog, je 42 točk. Prag upravičenosti je 25 točk.

Vloge bodo ocenili in izbrali strokovnjaki, povezani s TF, v okviru enostopenjskega razpisa. Informacije o rezultatih ocenjevanja bodo prijaviteljem sporočene in predstavljene na PROTEUS spletni strani januarja 2024. V primeru neskladnosti ali razhajanj med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico se upošteva angleška različica.

Ta razpis za zbiranje predlogov je objavljen v okviru programa EU CERV PROTEUS, ki ga izvaja Transatlantska fundacija in ga sofinancira Evropska unija. Za njegovo vsebino je izključno odgovorna Transatlantska fundacija in ne odraža nujno stališč Evropske unije. 

Objavljeno 1. septembra 2023 na strani projekta Proteus:
https://www.gmfus.org/povecanje-udelezbe-zensk-v-politicnih-procesih-z-ozavescanjem-zagovornistvom

Co-funded by the EU horizontal

Translate »