Evropska komisija je 26. julija 2023 sprejela nov sklop smernic za pomoč državam članicam pri posodabljanju in izvajanju celovitih nacionalnih strategij, načrtov in politik prilagajanja v skladu z evropsko podnebno zakonodajo in strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam.

Učinki nenadzorovanih podnebnih sprememb so dobro znani in že terjajo velik davek, od ekstremnih vročinskih valov in uničujočih suš do smrtonosnih gozdnih požarov in dviganja morske gladine, ki spodkopava obale. Namen novo sprejetih smernic je pomagati državam članicam, da se bolje pripravijo na te hitro naraščajoče vplive.

Najnovejše ugotovitve poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) poudarjajo nujnost prilagajanja na vplive podnebnih sprememb: “Pospešeno izvajanje prilagoditvenih ukrepov v tem desetletju bi zmanjšalo predvidene izgube in škodo za ljudi in ekosisteme ter prineslo številne dodatne koristi.”

Smernice so močno orodje za organe na državni, regionalni in lokalni ravni, da prilagajanje podnebnim spremembam postane glavna politična prednostna naloga. Komisija si prizadeva podpreti države članice pri sprejemanju celovitega vladnega pristopa k oblikovanju politike prilagajanja podnebnim spremembam z usklajevanjem in vključevanjem na več ravneh, tako horizontalno, med različnimi oddelki, kot vertikalno, vključno z regionalnimi in lokalnimi organi. Smernice vključujejo tudi izčrpen seznam ključnih značilnosti politike prilagajanja, ki jih je treba uporabiti v splošnem nacionalnem okviru politike prilagajanja. Te ključne značilnosti vključujejo:

  • poziv k oblikovanju pravnih okvirov namesto mehkih politik;
  • redno posodabljanje strategij in načrtov prilagajanja;
  • ocene podnebnih tveganj, ki temeljijo na rezultatih rednih testov izjemnih situacij infrastrukture in sistemov;
  • vključevanje vseh ustreznih zainteresiranih strani, vključno s tistimi, ki so še posebej ranljivi za podnebne spremembe, in tistimi, ki bi lahko bili pomembni nosilci sprememb pri načrtovanju in izvajanju prilagoditvenih ukrepov;
  • vključevanje vseh ustreznih sektorjev in vseh ravni javne uprave z zadostnimi kadrovskimi in finančnimi viri;
  • stalno spremljanje in ocenjevanje vseh prilagoditvenih ukrepov.

Smernice naj bi pomagale organom na državni, regionalni in lokalni ravni, da sprejmejo prilagoditvene ukrepe za zaščito ljudi in stvari, mest in podjetij. Vključujejo tudi izčrpen seznam ključnih značilnosti politike prilagajanja ter nove teme in področja politike, ki jih je treba upoštevati za zagotavljanje boljših rezultatov.

Več na spletni strani EuCommission.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »