Predlog resolucije, ki jo pripravlja Odbor Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE) mora dvigniti standarde in  sprejeti ukrepe, ki bodo blažili posledice, ki jih imajo podnebne spremembe na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju.

V petek, 2. oktobra, bo Odbor Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE) glasoval o Predlogu resolucije Evropskega parlamenta o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju. Osnutek predloga opozarja, da svet ne dosega zastavljenih podnebnih ciljev in poziva Evropsko komisijo, naj pripravi celovito strategijo za prispevek Evropske unije k omejevanju vpliva globalnega segrevanja. Prav tako prepoznava, da so migracije kot del prilagoditvene strategije vedno bolj potrebne, in predlaga mednarodne dogovore za upravljanje podnebniih migracij.

Eva Izquierdo, koordinatorica zagovorništva pri #ClimateOfChange pri Evropskem uradu za okolje, je ob tem dejala:

»Pozdravljamo, da je DEVE pripravil besedilo, ki odraža dejstvo, da podnebna kriza poglablja nevarnosti, ki ljudi spodbujajo k selitvi. Poročilo poziva EU, naj stori več, da bo čim prej postala podnebno nevtralna, česar si želijo mladi na ulicah. Vendar pa mora EU postati tudi bolj dobrodošla destinacija za migrante in begunce ter razviti posebne zaščitne sheme za podnebne migrante.«

Ob priznavanju pomanjkanja zadostnih finančnih sredstev, ki jih namenjamo najbolj prizadetim skupnostim globalnega juha, zlasti za prilagajanje, priporočamo posebni poročevalki Mónici Silvana González, da vključi priznanje, da morajo »EU in njene države članice, druge razvite države in države v razvoju temeljito povečati obseg svojih dejanj. Toplogredne pline, ki povzročajo podnebne spremembe, so namreč izpusti skoraj izključno teh držav.«

Predlog pri ranljivosti na posledice podnebnih sprememb izpostavlja neenakosti med spoloma, in predvideva posebna sredstva in ukrepe za njihovo odpravo ter podporo mladim, in prepoznava njihov dragocen prispevek k ozaveščanju o podnebnih spremembah v svetu in potrebi po opolnomečnju mlajše generacije.

Postanimo bolj ambiciozni

Te ključne točke so temelj projekta #ClimateOfChange, ki ga financira Evropska unija in ga vodi WeWorld-GVC, konzorcij pa skupaj sestavlja 16 parterjev, tudi platforma SLOGA. Cilj projekta je vključiti in mobilizirati mlade ter jih ozaveščati o povezavi med podnebnimi spremembami in migracijami. V okviru kampanje in zagovorniških akcij pozivamo evropske poslance, naj gredo korak naprej in postanejo bolj ambiciozni.

Zmanjšanje emisij, ki jih zahtevajo evropski poslanci, mora biti takšnega obsega, da segrevanje globalnih temperatur ohranimo pod kritično raven 1,5 ⁰C. To vključuje 65 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. Poleg tega #ClimateOfChange poziva evropske poslance, naj pozovejo k izkoreninjenju revščine in zmanjšanju neenakosti.

Ko izpostavljamo politike in financiranja, potrebna za to strategijo, predlagamo, da vključimo vse sektorji, in zlasti industrijske, trgovinske, kmetijske, naložbene in migracijske politike. Naša podnebna strategija mora biti prežemajoča in presečna ter mora graditi prerazporeditveno in regenerativno gospodarstvo.

Konzorcij #ClimateOfChange raziskuje prav to področje v raziskavi, ki jo vodi Oxfam Deutschland: človeško gospodarstvo (»human economy«), ki spoštuje pravice vseh, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe, in omejitve naravnih sistemov našega planeta.

Ekološko gospodarstvo

Zadnja zahteva #ClimateOfChange je prepoznavanje ne le naravnih katastrof, temveč tudi počasnih učinkov podnebnih sprememb kot gonilnih sil migracij, ki zahtevajo ukrepe za zaščito in podporo ljudi, ki so prisiljeni v selitev znotraj držav in med državami.

Margherita Romanelli, koordinatorka zagovorništva projekta #ClimateOfChange pri WeWorld-GVC poziva:

»Podnebne spremembe so večinoma rezultat nevzdrženega razvojnega modela proizvodnje in potrošnje. Civilna družba in državljani pozivamo Evropsko unijo in njene države članice, naj zdaj pogumno ukrepajo in vodijo prehod v ekološko gospodarstvo, ki spoštuje človekove in okoljske pravice. Evropa bi se morala spoprijeti z izzivom in voditi globalni proces k novemu ekološkemu humanizmu ter premagati neenakosti.«

Pozivamo evropske poslance v odboru, naj upoštevajo spremembe, ki jih je konzorcij #ClimateOfChange predlagal in glasujejo, ker nam zmanjkuje časa. Predlog je pomemben korak s smer, ki prepozna ljudi, ki trdijo za posledicami podnebnih sprememb. So človeški obraz podnebnih sprememb.

Predlogi konzorcija #ClimateOfChange.

Prispevek je prevod prispevka Evropskega urada za okolje, partnerja v projektu #ClimateOfChange.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 15 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Translate »