Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpisalo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020. Razpisan je na dveh področjih: a) spolno nadlegovanje in b) preseganje spolnih stereotipov.

Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, pri sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, prostočasnih dejavnostih… Pogosto so tako vpeti v naše življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako tudi obnašamo. Predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med drugim – lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
  • prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2020 Prijava,
  • posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
  • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva so zagotovoljena v proračunu RS za leto 2020. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. oktobra 2020.

Rok za oddajo prijav je 28. februar 2020.

Razpisno besedilo, prijava in vsi obrazci na spletni strani MDDSZ.