Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi  v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote  pokrili čim več vsebin določenih v javnem razpisu.

Ciljna skupina javnega razpisa so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih  najmanj 12- krat prejele denarno socialno pomoč.

Več o razpisu

Translate »