Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2019/20 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

a) Študijski krožki

Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje

Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)

Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, izvedena na dan 20. 5. 2020.

d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2020

Sofinancira se koordinacija TVU 2020, izvedena od 8. 5. do 14. 6. 2020.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in
– analize ugotavljanja potreb po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe.

Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020:

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih in
  • analize ugotavljanja potreb po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavne izobrazbe.
Upravičeni prijavitelji in višina razpoložljivih sredstev:

a) Študijski krožki

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je okvirno 200.000,00 EUR. Izbranih insofinanciranih bo okvirno 200 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezen študijski krožek je namenjenih okvirno 1.000,00 EUR.

b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje je okvirno 53.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 53 najbolje ocenjenih programov univerz za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih okvirno 1.000,00 EUR.

c) Parada učenja

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prijavijo kot koordinator TVU 2020 in imajo izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja je okvirno 36.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 12 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Parada učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih okvirno 3.000,00 EUR.

d) Koordinacija TVU 2020

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2020 je okvirno 65.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 26 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti koordinacije TVU 2020. Za posamezno koordinacijo TVU 2020 je namenjenih okvirno 2.500,00 EUR. Izbrani in sofinancirani koordinatorji TVU bodo koordinirali 25 ali več podizvajalcev, od katerih vsakorganizira vsaj po en dogodek TVU.

e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih

Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.

Razpoložljivih sredstev za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 53.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene naloge dosegli ustrezno število točk.

Nov rok za prijavo je 9. junij 2020.

Vse informacije so dostopne na spletu.

Translate »