Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni razpis, katerega predmet je izvajanje projekta “Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev”. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo pričel izvajati, ko se bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi, vendar najkasneje 1. 1. 2017, in se bo izvajal do 31. 12. 2018 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta.

Splošni cilj projekta je podpreti prizadevanje držav članic za izboljšanje upravljanja vračanja v vseh njegovih razsežnostih, in sicer z uporabo koncepta integriranega upravljanja ter z oblikovanjem skupnih ukrepov, ki jih izvedejo države članice, ali nacionalnih ukrepov, ki v skladu z načelom solidarnosti zasledujejo cilje Unije, ob upoštevanju zakonodaje Unije na tem področju in ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Translate »