Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: – opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici, – osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika, – nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.       

Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe (najprej od 7. 11. 2020) do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,

      ali

  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 12. oktober 2020.