Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.
Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med splošne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

Splošne teme v katere lahko prijavitelji uvrstijo predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) so naslednje:

 1. predšolska vzgoja,
 2. osnovna šola,
 3. glasbeno šolstvo,
 4. izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 5. srednje splošno izobraževanje,
 6. poklicno in strokovno izobraževanje,
 7. višješolsko izobraževanje,
 8. 8. izobraževanje odraslih.

Prednostne teme, ki jih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje določil na svoji 203. seji, dne 19. 12. 2019 in v katere lahko prijavitelji uvrstijo predloge programov za sofinanciranje so naslednje:

 1. slovenski jezik za otroke/učence/dijake priseljencev,
 2. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 3. vseživljenjska karierna orientacija ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in njihove različne vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 4. prehod otrok med vrtcem in šolo,
 5. vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (preventiva, senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov),
 6. ranljive skupine v izobraževanju odraslih in7. čustvena in socialna komponenta učenja in poučevanja.

Obrazložitev vsebine prednostnih tem je sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava programov se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju«. Vnos v aplikacijo je možen do vključno 31. 3. 2020.

Prijava je pravočasna, če je v skladu z določili razpisa oddana v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV PROFESIONALEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2020. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2020 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave. Rok za oddajo prijav je podaljan do 14. 5. 2020.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami najdete na povezavi.

Translate »