Ministrstvo za okolje in prostor je objavil razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020.

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Vsebinska področja so sledeča:

  • urejanje prostora in prostorsko načrtovanje;
  • urbanistično in krajinsko načrtovanje;
  • arhitektura;
  • trajnostna gradnja;
  • zemljiška in stanovanjska politika;
  • izobraževanje in ozaveščanje mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice izobraževanja in druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Predvidena sredstva za razpisane vsebine so 80.000 €. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov, pri čemer dodeljen znesek posameznega projekta ne sme presegati 5.000 €. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Rok prijave je 6. 3. 2020, do 12. ure.

Razpisni pogoji in dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva.

VIR: CNVOS

Translate »