Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta “Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije”, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Na razpis se lahko pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu RS za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanja. Glede vseh pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 30.000,00 EUR za izvajanje projekta od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Rok prijave je 19. marec 2020.

Translate »