V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi obstoječih in vzpostavitvi novih tematskih partnerstev ter mrež med civilnodružbenimi organizacijami v Severni Makedoniji.

Na razpis se lahko prijavljajo nevladne organizacije s sedežem v Severni Makedoniji, kot partnerji pa lahko sodelujejo organizacije iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta IPA. Zahteva se partnerstvo med prijaviteljem in najmanj tremi soprijavitelji.

Tematsko razpis pokriva sledeče področja:

  • Sklop 1: dobro vodenje, transparentnost in aktivno državljanstvo;
  • Sklop 2: družbeno – ekonomski razvoj;
  • Sklop 3: zaščita okolja, boj proti klimatskim spremembam ter krožna ekonomija;
  • Sklop 4: opolnomočenje mladih, enakost med spoloma in pravice žensk

Za vse informacije in razpisne pogoje si oglejte razpisno dokumentacijo. Rok za prijave je 16. 3. 2020.

Vir: CNVOS

Translate »