Nov akcijski načrt Evropske unije za spodbujanje enakosti spolov in krepitev moči žensk v vsem zunanjem delovanju EU, je bil predstavljen 25. novembra 2020. Ambiciozni načrt za obdobje 2021–2025 je namenjen pospešitvi napredka pri opolnomočenju žensk in deklet ter utrditvi napredka, doseženega na področju enakosti spolov v 25 letih od sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje.

Visoki predstavnik in podpredsednik Evropske komisije Josep Borrell je dejal: »Z zagotavljanjem enakih pravic za vse postajajo naše družbe močnejše, bogatejše in varnejše. To je dejstvo, ki presega načela ali moralne dolžnosti. Udeležba in vodstvena vloga žensk in deklet sta bistveni za demokracijo, pravičnost, mir, varnost, blaginjo in bolj zelen planet. S tem novim akcijskim načrtom si prizadevamo za večji in hitrejši napredek pri doseganju enakosti spolov.«

Pri uveljavljanju pravic žensk in deklet je bil že dosežen pomemben, čeprav neenakomeren napredek. Vendar pa nobena država na svetu še ni na poti, da bi do leta 2030 dosegla enakost spolov ter opolnomočila vse ženske in dekleta. Poleg tega zdravstvene in socialno-ekonomske posledice pandemije COVID-19 nesorazmerno vplivajo na ženske in dekleta. Tako je stopnja izgube zaposlitve pri ženskah za 1,8 krat višja kot pri moških, saj večji delež žensk dela neformalno in v ranljivih sektorjih. Stopnja revščine med ženskami bi se lahko povečala za 9,1 %.

Akcijski načrt za enakost spolov v zunanjem delovanju Unije odraža cilje strategije EU za enakost spolov kot prve strategije Komisije na področju enakosti in izpolnjuje zaveze, ki jih je dala predsednica von der Leyen v političnih usmeritvah.

Podrobneje o petih stebrih ukrepanja:

1) 85 % vseh novih ukrepov v zunanjih odnosih bo prispevalo k doseganju enakosti spolov in opolnomočenju žensk do leta 2025. GAP III uvaja natančna pravila za uporabo in spremljanje vključevanja vidika spola v vseh sektorjih. Vsa zunanja podpora v vseh sektorjih, vključno z infrastrukturnim, digitalnim, energetskim in kmetijskim sektorjem ter kombiniranim financiranjem, bi morala vključevati vidik spola in podpirati enakosti spolov.

2) Skupna strateška vizija ter tesno sodelovanje z državami članicami in partnerji na večstranski, regionalni in nacionalni ravni. GAP III se zavzema za razvoj skupnega pristopa za vse akterje EU na državni ravni ter za osredotočanje na izbrana strateška vprašanja. S skrbno analizo glede na spol in tesnim posvetovanjem z državami članicami, organizacijami civilne družbe, aktivistkami za pravice žensk in mladimi bo zagotovljena trdna podlaga za ukrepe na terenu.

3) GAP III poziva k pospešitvi napredka in se osredotoča na ključna tematska področja angažiranosti, vključno z bojem proti nasilju zaradi spola, ter spodbuja gospodarsko, družbeno in politično opolnomočenje žensk in deklet. Znova poudarja, kako pomembni so dostop do zdravstvenega varstva, spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter enakost spolov v izobraževanju, pa tudi spodbujanje enakosti spolov v smislu udeležbe in vodenja. Prav tako ta akcijski načrt v celoti upošteva politični okvir EU za ženske, mir in varnost, vidik spola pa vključuje v nova področja politik, kot sta zeleni prehod in digitalna preobrazba.

4) Vodenje z zgledom. Evropska unija je pozvana, naj vodi z zgledom ter naj med drugim na najvišjih političnih in vodstvenih ravneh poskrbi za vodstvo, ki bo uravnoteženo po spolu in ki se bo odzivalo na vprašanja spola.

5) Merjenje rezultatov. V GAP III je uporabljen nov pristop k spremljanju, vrednotenju in učenju, pri katerem je močnejši poudarek namenjen merjenju rezultatov. EU bo opredelila kvantitativen, kvalitativen in vključujoč sistem spremljanja, da bi se povečala javna odgovornost ter zagotovila preglednost in dostop do informacij o podpori, ki jo namenja za enakost spolov po vsem svetu. Komisija bo v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje spremljala vsakoletni napredek pri izvajanju GAP III.

Transformativen pristop

Ključni cilj novega akcijskega načrta je prispevati h krepitvi žensk, deklet in mladih, da v celoti uresničujejo svoje pravice ter povečajo svojo udeležbo v političnem, gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju. GAP III močno podpira udeležbo in vodilno vlogo žensk in deklet, ki ju na primer spodbuja prek programov vodenja in reform javne uprave.

S tem načrtom se bo spodbujal transformativni in presečni pristop, vidik enakosti spolov pa bo vključen v vse politike in ukrepe. Cilj je obravnavati strukturne vzroke za neenakost spolov in diskriminacijo zaradi spola, tudi z dejavnim vključevanjem moških in fantov v boj proti spolnim normam in stereotipom. Da ne bi bil nihče spregledan, so v akcijskem načrtu obravnavane vse presečne razsežnosti diskriminacije, pri čemer se posebna pozornost namenja invalidnim ženskam, migrantkam ter diskriminaciji zaradi starosti ali spolne usmerjenosti.

Akcijski načrt Evropske unije – Gender Action Plan

Translate »