V aprilu se zaključuje triletni evropski projekt #MigratED, ki si je prizadeval za krepitev globalnega učenja in vključujočega izobraževanja tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem ter pozival k premiku od dobrih praks k dobri (in usklajeni) politiki na področju globalnega učenja. Globalno učenje je namreč pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti, tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi. Projekt #MigratED, v katerem je kot partnerska organizacija sodelovala Platforma SLOGA, je lani prejel nagrado za vseživljenjsko učenje, ki ga podeljuje Platforma za vseživljenjsko učenje; nagrajen je bil kot najboljša praksa v kategoriji »učenje, ki opolnomoči – prihodnost učenja«.

Po mednarodnem usposabljanju pedagogov v Bologni (Italija) je Platforma SLOGA novembra 2019 v Ljubljani organizirala usposabljanji »Globalno učenje na preseku človekovih pravic, trajnostnega razvoja in migracij«, ki so se ju udeležili pedagogi_ nje, nevladnice_ki in aktivni_e na področju globalnega učenja.

Mladi in migracije

V letu 2020 so po Sloveniji potekale aktivnosti s skupinami mladih z Osnovne šole Livada (Ljubljana), II. gimnazije Maribor, Gimnazije Ptuj, Gimnazije Lava (Šolski center Celje), Gimnazije Celje – Center in Živilske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana: sklop delavnic o medijski pismenosti in kreativnem pisanju z Zavodom Časoris, o migracijah z Mirovnim inštitutom in o pripravi videov. Namen teh aktivnosti je bilo mlade spodbuditi k razmisleku o migracijah. Mladi z Osnovne šole Livada, II. gimnazije Maribor, zagovornika ciljev trajnostnega razvoja (Inštitut za afriške študije), UNICEF junior ambasadorke, dijakinja Gimnazije Celje – Center in mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov so v sodelovanju s Platformo SLOGA pripravili videe o migracijah v njihovem življenju.

Študentke Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, soavtorice bloga #OstaniDoma. Migracije, begunci in Covid-19, so v okviru projekta pripravile zapise o migracijah, ki so bili leta 2021 izdani v zborniku #Ostanidoma. Migracije, begunci in covid-19, ki sta ga uredili dr. Sanja Cukut Krilić in dr. Simona Zavratnik.

SDG Talks

Platforma SLOGA je tudi pripravila niz pogovorov o ciljih trajnostnega razvoja (SDG Talks) z Aljo Skele, vodjo zagovorništva otrokovih pravic pri Slovenski fundaciji za UNICEF, Anjo Fortuna, podpredsednico Evropskega mladinskega foruma, Lucijo Tacer, mladinsko delegatko pri Organizaciji združenih narodov, in dr. Romano Zidar, strokovno sodelavko Predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolženo za Slovenijo. Platforma SLOGA organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev trajnostnega razvoja in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje.

Forum o izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo

V začetku leta 2021 je Platforma SLOGA z Andragoškim centrom Slovenije in Slovensko filantropijo soorganizirala spletni Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo. Na Forumu, ki se ga je udeležilo 180 udeležencev, smo razpravljali o preseku migracij in formalnega, neformalnega ter priložnostnega izobraževanja za krepitev vključujočih večkulturnih družb. Medtem ko so migracije globalen pojav, so potrebni lokalni odgovori na izzive.

V začetku aprila 2021 je potekala zaključna mednarodna konferenca #MigratED, ki je pozvala k premiku od dobrih praks k dobri (in usklajeni) politiki na področju globalnega učenja. Na konferenci so sodelovale tudi govorke iz Slovenije: Irma Šinkovec z Ministrstva za zunanje zadeve in ravnateljica Osnovne šole Kungota Zdenka Keuc ter Urška Kurmanšek z Osnovne šole Livada. Med sklepi konference je bil izpostavljen pomen medijske pismenosti, ki ni zgolj pogoj za premostitev digitalne vrzeli, ampak tudi sredstvo za vključujoče izobraževanje in spodbujanje kritičnega razmišljanja; pomen inovativnih metod na področju globalnega učenja za krepitev družbene kohezije; ter pomen angažiranja mladih kot zagovornikov družbenih sprememb.

Migracije, človekove pravice in medkulturni dialog so teme, ki jih je treba v šolah aktivno naslavljati, tudi z uporabo multimedijskih orodij. Raziskava PISA 2018 je pokazala, da slovenski 15-letniki v primerjavi z učenci iz držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v povprečju poročajo o nižji zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanju za spoznavanje drugih kultur, manj pozitivnem odnosu do priseljencev, slabši spretnosti medkulturnega komuniciranja in slabši odzivnosti na različna globalna vprašanja. Slovenski 15-letniki so poročali tudi o manj pogosti vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem v šoli.

V okviru projekta #MigratED so bile pripravljene smernice za izobraževalke in izobraževalce o globalnem učenju ter multimedijskih orodjih. Nabor dobrih praks zajema tudi aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij (Društva Humanitas, Foruma za enakopraven razvoj, Zavoda Časoris, Amnesty International Slovenija in Platforme SLOGA).

Platforma SLOGA je tudi pripravila pregled politik in dobrih praks na področju globalnega učenja ter vključevanja migrantskih otrok v izobraževanje. Pregleda orišeta zakonodajni okvir in politike, navajata tudi primere dobrih praks in priporočila za krepitev globalnega učenja ter vključujočega izobraževanja ter vključevanja priseljenskih otrok v slovenski izobraževalni sistem. Globalno učenje je pomembno orodje za krepitev raznolikosti in večkulturnosti, tako v izobraževalnem sistemu kot v družbi.


Evropski projekt #MigratED združuje devet partnerskih organizacij iz Italije (WeWorld – GVC kot vodilni partner in Občina Bologna ter C.S.A.P.S.A.2 kot partnerski organizaciji), Portugalske (4Change in COFAC/CICANT), Grčije (ActionAid Hellas ter Karpos), Cipra (Future World Center) in Slovenije (Platforma SLOGA). Projekt si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem izobraževanju tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem.

Aktivnosti projekta #MigratED v Sloveniji sta sofinancirala program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo.

Translate »