UNESCO je sprožil proces revizije Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje, mir in človekove pravice iz l. 1974, ki ga bo UNESCO v naslednjih dveh letih posodobil in bo predstavljal temeljni pravni instrument na področju  vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) in globalnega učenja. Povabilu v strokovno skupino za revizijo se je odzvala tudi Patricija Virtič, vodja globalnega učenja pri Platformi SLOGA.

Kot del postopka revizije, od sredine marca do sredine aprila 2022, preden se bodo začela uradna posvetovanja z državami članicami, UNESCO organizira pet interdisciplinarnih regionalnih tehničnih posvetovanj z več zainteresiranimi stranmi v 1) Afriki, 2) arabskih državah, 3) azijsko-pacifiški regiji, 4) Evropi in Severni Ameriki ter 5) Latinski Ameriki in Karibi. Pričakuje se, da bodo rezultati regionalnih posvetovanj pridobili vpogled v vsako regijo, ti pa bodo podlaga za razvoj prvega osnutka revidiranega priporočila. Posvetovanje za Evropo in Severno Ameriko je potekalo 7. aprila 2022.

Regionalna posvetovanja bodo dopolnila globalno raziskavo, ki se je začela konec januarja in je namenjena širokemu krogu zainteresiranih strani v izobraževanju po vsem svetu in obravnava vprašanja v zvezi s predlaganim obsegom revizij (npr. novi koncepti, ki jih je treba vključiti, postavke, ki jih je treba prilagoditi).

Kaj je Priporočilo iz leta 1974?
Priporočilo velja za pomemben pravni instrument, ki prvič združuje mir, mednarodno razumevanje, človekove pravice, temeljne svoboščine in izobraževanje. Že dolgo preden sta bila skovana pojma globalno učenje (GU) in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) je Priporočilo iz leta 1974 pozvalo države članice, naj zagotovijo, da bodo njihove izobraževalne politike vodile globalna perspektiva in zavezanost mednarodni solidarnosti. Danes so cilji priporočila tesno usklajeni s cilji 4.7, 12.8, 13.3 in 16 Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki spodbujajo GU in VITR.

Priporočilo 1974 spodbuja vlogo izobraževanja pri izkoreninjenju pogojev, ki ogrožajo človekovo preživetje in dobro počutje. Poziva nacionalne organe in strokovnjake v izobraževanju po vsem svetu, naj ukrepajo, da bi vgradili cilje in namene Ustanovne listine Združenih narodov, Ustave Unesca in Splošne deklaracije človekovih pravic. Cilj je zagotoviti, da je izobraževanje usmerjeno v »celoten razvoj človekove osebnosti in v krepitev spoštovanja človekovih pravic ter temeljnih svoboščin« (26. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah).

Mehanizem spremljanja iz Priporočila iz leta 1974 se uporablja tudi za merjenje napredka pri doseganju cilja 4.7, cilja 12.8 o dostopu do informacij o trajnostnem razvoju in ozaveščenosti o njih in 13.3. o podnebnih spremembah.

Zakaj revizija Priporočila 1974?
Na 41. zasedanju Generalne konference UNESCO so države članice UNESCO pozvale generalnega direktorja, naj pripravi revizijo Priporočila iz leta 1974 o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje, mir in izobraževanju o človekovih pravicah ter temeljnih svoboščinah. V posvetovanje naj se vključijo države članice in druge zainteresirane strani z različnimi stroškovno učinkovitimi ukrepi, ki vključujejo osebna srečanja in digitalne izmenjave, vključno s pisnimi posvetovanji.

Od leta 1974 nove grožnje ogrožajo mir in preživetje ljudi. Ti vključujejo podnebne spremembe, nalezljive bolezni, pandemije in druge izzive za zdravje, hitro širjenje sovražne in nasilne ideologije, netrajnostne vzorce porabe in proizvodnje, sistemski rasizem, dolgotrajne neenakosti.

S precejšnjo širitvijo izobraževalnih raziskav in tehnološkega razvoja se je razvilo tudi področje izobraževanja. Izobraževalni odzivi na družbene izzive so vedno bolj utemeljeni, celoviti, digitalni in medsektorski, ki zahtevajo sodelovanje med družbami in zunaj tradicionalnih meja (teritorialnih in kulturnih). Ta razvoj ponuja tudi nove priložnosti za izgradnjo miru in spodbujanje mednarodne solidarnosti.

Revizija priporočila predstavlja edinstveno priložnost za oživitev in posodobitev svetovnega soglasja o vlogi izobraževanja – v vseh njegovih oblikah – za pripravo učečih se vseh starosti in prihodnjih generacij, da se bodo soočili s prihodnjimi pretresi in oblikovali bolj pravične, trajnostne in zdrave in mirne prihodnosti.

Dodatne informacije

Pripravila: PV

Translate »