V začetku novembra je v Helsinkih kot del programa, ki ga ob predsedovanju Finske EU organizira finska platforma FINGO in projekta Bridge 47 potekala mednarodna konference »Envision 4.7«, ki se je osredotočala na prihodnje izvajanje cilja trajnostnega razvoja 4.7 v Evropi. Konference so se udeležile predstavnice in predstavniki iz 56 različnih držav, tudi 4 iz Slovenije. Preko 200 političnih odločevalcev_k, predstavnikov_ic akademske sfere in članov civilne družbe je združilo moči, da bi se dogovorili za način dela za dosego tega ključnega cilja 4.7 glede uporabe globalnega učenja in vseživljenjskega učenja v vsakodnevni praksi.

Kot rezultat konference je nastal skupni dokument »Roadmap for the future implementation of SDG Target 4.7 in Europe” oz. kažipot, kako v Evropi izpolniti cilj 4.7. Podnebne spremembe, revščina, neenakosti, izčrpavanje naravnih virov, kakovost življenja vsak po sebi in vsi skupaj pred nas postavljajo jasno zahtevo po okrepljenem izobraževanju angažiranih, aktivnih in kritičnih državljanov. Spreminjanje pogojev skupnega življenja pred nas postavlja nujnost vključujočega in transparentnega upravljanja, kar pa je lahko uspešno le, če smo kot prebivalci s pomočjo vseživljenjskega, globalnega učenja in transformativnega izobraževanja za trajnostni razvoj usposobljeni za prepoznavanje vzrokov in posledic. Globalne izzive moramo znati povezati z lokalnimi razmerami. A izvajanje sprememb je dolgoročno uspešno le s konsenzom – kar je tudi treba znati.
Kažipot prinaša konkretne predloge ukrepanja na nacionalni in evropski ravni – od priprave vseevropske strategije za izpolnitev cilja 4.7 do leta 2021 do nabora potrebnih kompetenc preko sklopa priporočil za medsektorsko sodelovanje in zagotavljanje potrebnih virov. Vključuje tudi zahtevo po prepoznanju vrednosti vseživljenjskega učenja s podporo formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja.

Iz Slovenije so se dogodka udeležili štirje predstavniki in sicer predstavnica MIZŠ, predstavnica CMO v okviru FDV, predstavnik platforme SLOGA in predstavnik projekta Bridge 47 v Sloveniji. V okviru konference smo se dogovorili, da je pritisk mednarodnega okolja za širitev razumevanja ciljev trajnostnega razvoja skozi vse tri dimenzije izredno pomembna, pri čemer pa imajo pomembno vlogo vse različne institucije in akterji. Skupaj si bomo prizadevali za nadaljnjo krepitev področja GU in VITR, še posebej z medsebojnim sodelovanjem pri načrtovanju drugega nacionalnega Foruma, ki naj bi potekal v 2020. Dobro podlago za krepitev nadaljnjega sodelovanja pa predstavljajo tudi raziskava in Smernice glede GU, ki jo je v zadnjih mesecih opravila predstavnica CMO.

Translate »