S sprejemom Agende 2030 za trajnostni razvoj se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2030 izpolnila vrsto ciljev, kar bo po oceni mnogih možno le s krepitvijo usposobljenosti za čezsektorsko sodelovanje in partnerstva ter z okrepljeno vlogo nevladnih, civilnodružbenih – razvojnih, okoljskih, socialnih – organizacij. Usposabljanja se je udeležilo 21 predstavnikov nevladnih in vladnih institucij in raziskovalnih institutov. Strokovnjaki OECD so predstavili koncept skladnosti politik za trajnostni razvoj (Policy Coherence for Sustainable Development – PCSD) z namenom izboljšanja razumevanja možnosti praktične uporabe v nacionalnem okviru za implementacijo ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). Raziskali smo možnosti za krepitev odločevalskih procesov, institucionalnih mehanizmov in praks v domačem kontekstu. Posamezni deli usposabljanja so vključevali skupinsko delo, a medsektorsko določeno. Določili smo načine za izgradnjo sinergij in kompromisov med cilji ekonomske, socialne ter okoljske politike in prakse. Še posebej pa smo se ozrli na možnosti krepitve vloge mednarodnega razvojnega sodelovanja v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja.

Platforma SLOGA je na usposabljanju predstavila niz konkretnih predlogov za institucionalno krepitev zagotavljanja skladnosti politik za razvoj v Sloveniji. Potrebujemo natančnejšo definicijo in močnejšo pravno zavezo vlade za okrepljeno skladnost politik za razvoj, jasnejša načela, medinstitucionalne vezi in fleksibilno okolje ter natančno določiti prioritete zagotavljanja skladnosti. Še posebej pomembni elementi, potrebni krepitve, pa so po mnenju platforme SLOGA krepitev vključujočega upravljanja, spremljanje in evalvacija obstoječega modela mednarodnega razvojnega sodelovanja ter poročanja o učinkih.

Translate »