Vlada Republike Slovenije se je na redni seji pretekli četrtek seznanila z vsebino Poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2016. Slovenija je v letu 2016 povečala obseg sredstev za uradno razvojno pomoč na 73,57 milijona evrov, kar predstavlja 0,19 odstotka bruto nacionalnega dohodka.

Vlada Republike Slovenije se je na predlog Ministrstva za zunanje zadeve, ki je nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, na redni seji 28. septembra 2017 seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2016.

Slovenija je v letu 2016 povečala obseg sredstev za uradno razvojno pomoč na 73,57 milijona evrov, kar predstavlja 0,19 odstotka bruto nacionalnega dohodka. 29-odstotno povečanje obsega uradne razvojne pomoči glede na leto poprej je predvsem posledica povečanja večstranske razvojne pomoči, in sicer prispevka v proračun Evropske unije za razvojno sodelovanje EU, prispevka v Evropski razvojni sklad in prispevka za mirovne operacije Združenih narodov. Razpoložljiva dvostranska razvojna pomoč se je povečala za 12 odstotkov, humanitarna pomoč pa se je glede na leto prej znižala za 11 odstotkov.

Največji delež dvostranske razvojne pomoči Republike Slovenije v letu 2016, tako kot v letu 2015, predstavljajo stroški za oskrbo beguncev in migrantov, sledijo oprostitve šolnin in štipendije za študij v Sloveniji ter pomoč partnerskim državam v obliki projektov.

V okviru dvostranske razvojne pomoči so se najbolj izrazito povečali namenski prispevki preko mednarodnih organizacij, kar je odraz začetka vplačevanja v Instrument Evropske unije za begunce v Turčiji, močno povečanje beležijo tudi oprostitve šolnin in štipendije. Znatno rast sicer izkazujejo tudi sredstva, namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki pa sicer po obsegu še vedno ostajajo nizka. Znaten padec beleži tudi tehnična pomoč (31-odstotni padec), kar je posledica preoblikovanja Centra za razvoj financ – CEF v mednarodno organizacijo in njegove uvrstitve na seznam mednarodnih organizacij pri Odboru za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, kar omogoča prikaz prispevka za delovanje CEF v kategoriji večstranske razvojne pomoči.

Največji delež razpoložljive dvostranske pomoči Slovenija namenja regiji Zahodnega Balkana, v letu 2016 pa posamično največ Bosni in Hercegovini. Številne aktivnosti so bile osredotočene na krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju EU, dobrobit otrok in spoštovanje otrokovih pravic, krepitev vloge žensk ter na varovanje okolja.

Obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči se je glede na leto poprej nekoliko zmanjšal in je znašal 2.043.049 evrov, povečal pa se je delež pomoči za prednostne humanitarne vsebine po resoluciji. Aktivnosti so bile usmerjene v zmanjševanje lakote, protiminsko delovanje ter pomoč otrokom v postkonfliktnih razmerah.

Translate »