UNICEF je na osnovi globalnih izkušenj s pandemijami in ukrepi samoizolacije pozval Vlado RS in pristojne institucije, naj pri oblikovanju ukrepov za zajezitev koronavirusa in blaženju posledic, posebno pozornost nameni zaščiti otrok in oblikoval posebna priporočila.

Priporočila UNICEF so sledeča:

Zagotoviti je potrebno, da se pri ukrepih za nadzor pandemije COVID-19 čim bolj upošteva zaščita otrok.

Vključiti  je potrebno otroke in mlade v oceno, kako nove razmere zaradi koronavirusa vplivajo nanje.

Ker lahko, zaradi hospitalizacije, bolezni starša oz. samoizolacije, pride do ločitve otrok od članov družine, je potrebno:

Uvesti konkretne ukrepe za preprečevanje ločitve otrok od ostalih članov družine in zagotoviti podporo otrokom, ki so ostali sami brez ustrezne oskrbe zaradi hospitalizacije ali bolezni starša oziroma skrbnika.

Ker so mnogi starši ostali brez rednih prihodkov, je potrebno:

Zagotoviti finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje.

Ker so vzgojno-izobraževalni zavodi pomemben amortizer pri premagovanju določenih primanjkljajev, s katerimi se posamezne prikrajšane družine soočajo, je potrebno:

Zagotoviti, da imajo otroci in družine v samo-izolaciji dostop do ustrezne prehranske podpore.

• Pripraviti medinstitucionalni načrt, v sodelovanju z ustreznimi organi, za okrepitev oskrbe ranljivih otrok.

Ker v prihajajočih tednih pričakujemo povečanje primerov zlorab in nasilja v družini, je potrebno:

Zdravstveno, izobraževalno osebje in organe, pristojne za podporo otrokom, seznaniti s tveganji za otroke v času epidemije, vključno z nevarnostjo nasilja, zanemarjanja in zlorab ter načini identifikacije in napotitve ogroženih otrok.

• Javnosti predstaviti enostavne mehanizme za prijavo zlorab.

Učitelje spodbujati, da ohranjajo stik z otroki in jih seznaniti z načini za prepoznavanje stiske, kar bi omogočilo prepoznavanje in napotitev otrok, ki imajo posebne potrebe po zaščiti.

• Zagotoviti, da imajo učitelji potrebno znanje, povezano z zmanjševanjem tveganja spolno pogojenega nasilja, preprečevanjem spolnega izkoriščanja in zlorabe otroka ter prakso varne napotitve.

Ker je oteženo prijavljanje raznih primerov ogrožajočih situacij za otroke, je potrebno:

Povečati informiranost javnosti o sistemu napotitve in podpornih storitvah, ki so na voljo otrokom.

Vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo da lokalne skupnosti, soočene z omejitvami gibanja, še naprej lahko dostopajo in celostno obravnavajo otroke, ki doživljajo nasilje.

Ker so zaradi stigme, povezane s koronavirusom, nekateri otroci bolj izpostavljeni nasilju in psihosocialnim težavam, je potrebno:

• Identificirati vlogo lokalne skupnosti pri ozaveščanju in zaščiti otrok ter družine.

Spodbujati strpnost in obsojati vsakršno diskriminatorno ravnanje v skupnostih.

• Potrebno graditi na prednostih in pozitivnih mehanizmih obvladovanja negotovosti v skupnostih, družinah, pri skrbnikih in tudi pri otrocih.

Ker ukrepi izolacije in strah zaradi bolezni lahko povzročijo stisko in paniko skupnosti, zlasti pri otrocih, če ne razumejo, kaj se dogaja, je potrebno:

Družinam, vključno z rejniškimi, zagotoviti usmerjeno podporo, ki zajema nasvete za ustrezno samo-oskrbo in čustveno podporo otrokom.

Ker otroci in starši oz. skrbniki, ki so že imeli težave v duševnem zdravju, težje dostopajo do podpore in storitve, ki so jo imeli, lahko vodi v poslabšanje obstoječega duševnega zdravja, je potrebno:

Določitev strategije za zagotavljanje psihosocialne podpore otrokom v izolaciji.

• Identificirati alternativne načine podpore duševnemu zdravju in psihosocialne pomoči, vključno z ozaveščanjem otrok.

Vir: UNICEF

Translate »