Zaradi epidemije koronavirusa se mnoge nevladne organizacije soočajo z onemogočenim ali oteženim delovanjem. Delimo informacije v povezavi z delovanjem nevladnih organizacij, ki jih je zbral CNVOS. Ne pozabite sicer, da platforme ostajamo na razpolago za pomoč, vprašanja, itd.

Interventni finančni ukrepi

Sprejete so bile “Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic ‘korona’ epidemije“, ki veljajo za vse delodajalce, tudi nevladne organizacije.

 • Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, plačuje država, pravice pa se ohranjajo.
 • Zaposlitve, ki jih država prek programov neposredno subvencionira, se sofincira v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.
 • Nadomestilo za vse bolniške odstotnosti od prvega dne krije ZZZS.
 • Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, se izenači s statusom za delavce na čakanju.
 • Delavci, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Povzeto po CNVOS.

Drugi interventni ukrepi

 • Od marca 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila “prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«.
 • Možnost odloga obrokov kredita, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem
 • Rok za predložitev davčnega obračuna pri FURS z 31. marca na 31. maj, z možnostjo podaljšanja v kolikor epidemija ni preklicana do 15. maja 2020
 • Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti
 • Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih v največ 24 obrokih v 24 mesecih
 • Možnost odloča plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja
 • Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (na primer vložitev tožb, pritožb, vlog, odgovor na tožbe, ipd.) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.
 • Roki za uveljavljanje pravic upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.
 • V upravnih zadevah se lahko vloge podajo elektronsko brez elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug varen način. Dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, se vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.
 • Roki v prekrškovnih zadevah (na primer vložitev pritožb) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Bolj natančno o ukrepih in podlagi na spletni strani CNVOS.

Odrejanje drugega dela in dela na domu

Opravljanje dela na domu

Odreditev začasnega opravljanja dela na domu v izjemnih okoliščinah omogoča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki ga lahko odredite za celoten ali del delovnega časa brez soglasja delavca.

Delavec je upravičen do celotne plače in povrnitve stroškov za prehrano ter morebitna nadomestila za uporabo delovnih in materialnih sredstev. Do povračila stroškov za prevoz delavec ni upravičen.

Opravljanje drugega dela

Če dela ne morete zagotoviti, lahko to predstavlja razlog odpovedi zaposlitve iz poslovnih razlogov. Če pa pogodba o zaposlitvi določa, da lahko delavec opravlja tudi druge naloge, mu lahko odredite opravljanje teh nalog na podlagi 33. člena Zakona o delovnih razmerjih. V tem primeru ni potrebno skleniti nove pogodbe o zaposlitvi.

Delavec je upravičen do plače, kot če bi opravljal svoje delo, oziroma do plače za delo, ki ga začasno opravlja.

Zakon omogoča tudi, da zaradi izrednih okoliščin odredite začasno opravljanje druge vrste dela. V tem primeru omejitve glede zahtevane izobrazbe ni, mora pa biti delo znotraj izvajanja aktivnosti.

Začasno čakanje na delo doma

Če delavcu ne morete zagotoviti dela, mu lahko začasno odredite čakanje na delo, v kolikor ga želite obdržati v organizaciji.

Delavec je upravičen do nadometila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače, ki jo je prejel v zadnjih treh mesecih, oziroma osnovne plače, če plače še ni prejel. Brez pisne odredbe, je upravičen do nadomestila v višini 100%.

Povzeto po CNVOS.

Translate »