Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žena objavila pregled svojega dela na področju pravic žensk in enakosti spolov, v katerem obravnava vprašanja, kot so prioritete Komisije na tem področju, ekonomska neodvisnost žensk, zaposlovanje žensk, plačne razlike med spoloma, nasilje nad ženskami, zastopanost žensk v znanosti itd.

Nedavna študija Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) pokazala, da bi večja enakost spolov v EU bi prispevala k ustvarjanju delovnih mest, rasti BDP-ja na prebivalca in boljšemu prilagajanju družbe na izzive staranja prebivalstva. Z izboljšanjem enakosti spolov bi lahko do leta 2050 ustvarili 10,5 milijona dodatnih delovnih mest, zaposlenost v EU pa bi dosegla skoraj 80 %. BDP na prebivalca v EU bi se lahko povečal za skoraj 10 %. Raven gospodarske koristi se med državami članicami razlikuje, saj bi se v nekaterih državah BDP povečal za okrog 4 %, drugje pa za več kot 10 %. Več koristi bi imele države, ki bi morale v večji meri odpraviti neenakost. Ukrepi za večjo enakost spolov bi pomagali tudi pri soočanju z demografskimi izzivi, kot je staranje prebivalstva. Raziskave kažejo, da večja enakost spolov povečuje rodnost, ta pa zagotavlja več delovne sile v prihodnosti.

Študija je upoštevala številne vidike, kot so zmanjševanje neenakosti na področju STEM (znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike), izobraževanja, dejavnosti na trgu dela in plačila ter vpliv na demografske spremembe. Še nobena študija do zdaj ni zajemala ekonometričnega modeliranja tako široke palete makroekonomskih koristi enakosti spolov v EU.

V petem cilju Agende 2030 za trajnostni razvoj, kjer so zapisani ukrepi za dosego enakosti spolov, so se države zavezale, da bodo do leta 2030 povsod odpravile vse oblike diskriminacije žensk in deklic ter zagotovile celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju.

Podrobneje o ciljih trajnostnega razvoja na www.globalni-cilji.si.

Translate »