Platforma SLOGA je v torek, 4. junija 2024, v konferenčni sobi Tabor hotela B&B Hotel Park Ljubljana organizirala srečanja z delegacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ki jo je vodil generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč g. Edvin Skrt.

Na srečanju sta Marjan Huč, vodja zagovorništva na platformi SLOGA in direktor platforme Max Zimani podrobneje predstavila predloge nevladnih organizacij (NVO) članic platforme SLOGA za nadgradnjo razpisa MZEZ za NVO (točka A), predlog razširitve javnega poziva (točka B) ter predloge za nadgradnjo sodelovanja med MZEZ in NVO (točka C).

Namreč, v začetku marca 2024 je MZEZ objavilo “Javni razpis za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2026 ter straško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2028”. Na platformi SLOGA smo po zaključku zbiranja prijav na ta razpis z NVO na to temo izvedli posvetovanje, na podlagi katerega smo pripravili priporočila glede nadgradnje prihodnjih razpisov ter javnih pozivov MZEZ, da bodo slednji v večji meri omogočali nadaljnji razvoj NVO in celotnega sektorja, ter ohranjali njihovo konkurenčnost pri konkuriranju na EU razpise.

Tekom posvetovanja z NVO je bil izpostavljen pomen partnerskega sodelovanja med MZEZ in NVO, ki bi se odražal v rednem dialogu med MZEZ in NVO.

A) Predlogi nadgradnje razpisa MZEZ:

1. Pomen kontinuitete in predvidljivosti razpisov za NVO:

 • Predlog: Za vsako geografsko območje naj se razpisi za sofinanciranje objavijo pred iztekom roka za izvedbo projektov zadnjega razpisa za zadevajoče geografsko območje.

2. Pomen vsebinske kontinuitete razpisa:

 • Predlog: Predlagamo, da MZEZ pred pripravo razpisa izvede posvet z NVO, ki so aktivne v regiji.

3. Previsoko dodatno točkovanje za sofinanciranje projekta:

 • Predlog: Točkovanje za sofinanciranje projekta s strani zasebnega ali javnega sektorja ter sofinanciranje s strani prijavitelja naj bodo ukinjeni ali pa naj se znatno zniža odstotek sofinanciranja. Vključitev partnerjev iz zasebnega ali javnega sektorja v izvedbo projekta bi moralo temeljiti predvsem na partnerskem odnosu in ne primarno kot sofinanciranje projekta. Točkovno naj se zmanjša pomen sodelovanja z zasebnim sektorjem ter uvede zaveze podjetij za etično izvajanje aktivnosti.

4. Nujnost uvedbe finančnega (bistveno manj zahtevnega) mehanizma za financiranje manjših (start-up) NVO projektov:

 • Predlog: Pokazala se je velika potreba po razpisu za manjše NVO, zato MZEZ predlagamo, da na novo uvede mehanizem za financiranje manjših NVO projektov. MZEZ naj omogoči, da se del projektnega proračuna nameni za organizacijski razvoj, ki ni nujno vezan na vsebino projekta in ozaveščanje javnosti.

(Kot “bistveno manj zahteven” mehanizem predlagamo uvedbo razpisa manjše vrednosti (od 15.000€ – 50.000€), za obdobje izvajanja do 15 mesecev, uvedbo pavšalov za stroške osebja (HR), namenitev dela sredstev za promocijo projekta in organizacijski razvoj.) 

5. Potreba po prilagoditvi okvirjev razpisa:

 • Predlog: Rok za prijavo projektov naj se za velike projekte podaljša na min 6 tednov oziroma naj bo vsaj 1 mesec pred objavo razpisa objavljena najava, ki vsebuje sklope in teme razpisa. Število znakov za opis kazalnikov pa naj se poveča na min 600 znakov s presledki.

6. Uvedba možnosti načrtovanja varnostne rezerve in stroškov ozaveščanja:

 • Predlog: V okviru obrazca za finančno načrtovanje projektov naj se doda nova kategorija stroška -varnostna rezerva, ter se opredeli posebno kategorijo projektnih stroškov za ozaveščanje javnosti.

7. Razpis za krepitev kapacitet NVO:

 • Predlog: Izvedba razpisa za krepitev kapacitet NVO

B) Predlogi nadgradnje javnega poziva MZEZ:

1. Razširitev upravičenosti EU programov

 • Predlog: MZEZ naj vzpostavi kriterije za možnost pridobitve sofinanciranja v okviru javnega poziva tudi za izvajane CERV in Erasmus +.

C) Predlogi za nadgradnjo sodelovanja med MZEZ in NVO

1. spodbujanje partnerskega sodelovanja:

 • Predlog: Predlagamo redna letna srečanja direktorata s predstavniki NVO, letno srečanje vseh izvajalcev, namenjeno izmenjavi izkušenj, iskanju rešitev na morebitne (skupne) izzive na terenu ter povezovanju in potencialni vzpostavitvi novih in celovitejših partnerstev ter uvedbo usklajevanj z NVO pred mednarodnimi razvojnimi dogodki, tako na ravni EU in OZN.

2. Krepitev kapacitet različnih humanitarnih NVO:

 • Predlog: MZEZ v prihodnje z razpisi ponovno omogoči krepitev humanitarnih kapacitet in usposabljanje različnih NVO, ki jim bo omogočil, da med svoje aktivnosti vključijo tudi področje MHP.

3. Financiranje štipendij:

 • Predlog: MZEZ naj pomaga v procesu pridobivanja viz za magistrske študente, ki so pridobili razvojno štipendijo ter omogoči pridobitev razvojne štipendije (skupaj z vso potrebno pomočjo za premagovanje birokratskih in praktičnih ovir) tudi beguncem, ki prebivajo v državah, v katerih je mogoče pridobiti slovensko razvojno štipendijo za magistrski študij v Sloveniji.

4. Obveza za podjetja, da vključujejo NVO:

 • Predlog: Predlagamo, da MZEZ v razpise za podjetja doda obvezno sodelovanje z NVO. To bi koristilo tudi vsebinam, kot so vključevanje vidika spola, okoljsko in družbeno odgovorno delovanje.

5. Promocija zasebnega partnerstva s strani MZEZ:

 • Predlog: Predlagamo, da MZEZ pri promociji partnerstva s podjetji v večji meri vključuje NVO oz. platformo SLOGA kot predstavnico slovenskih NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

Srečanje se je zaključilo v konstruktivnem in odprtem duhu s prepričanjem, da le odkrit dialog vodi v trdno in učinkovito partnerstvo.

   

     

Translate »