Državni zbor je 26. 9. 2017 obravnaval in sprejel Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki predstavlja glavni strateški dokument za delovanje na tem področju.

Potem ko je Slovenija leta 2004 postala članica Evropske unije in je v Svetovni banki napredovala v skupino razvitih držav, je Državni zbor leta 2008 sprejel prvo Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015. Zaradi poteka veljavnosti prejšnje resolucije, sprememb v mednarodni skupnosti in predvsem sprejetja nove globalne razvojne paradigme, Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, je bil potreben sprejem nove resolucije, ki nadomešča dosedanjo.

Predlog resolucije je v Državnem zboru predstavil državni sekretar Andrej Logar, ki je poudaril, da gre za ključni strateški dokument na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Ob definiranju ciljev in načel slovenskega razvojnega sodelovanja, dokument opredeljuje tudi geografska prednostna območja in vsebinska področja. Skladno z navedenim se bo slovensko razvojno sodelovanje usmerjalo v regije Zahodnega Balkana, evropskega sosedstva in najmanj razvitih držav podsaharske Afrike ter na področji spodbujanja miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih in kakovostnem izobraževanju, ter na boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri. Resolucija namenja posebno mesto mednarodni humanitarni pomoči, pri čemer še posebej poudarja krepitev povezovanja med humanitarno pomočjo in mednarodnim razvojnim sodelovanjem. Izpostavljena je tudi vloga partnerstev ter pomen globalnega učenja in ozaveščanja javnosti.

Resolucija predvideva tudi, da bo Vlada v roku enega leta sprejela Strategijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki bo namenjena podrobnejši opredelitvi vsebinskih področij resolucije in operacionalizaciji nadaljnjega delovanja na tem področju. Prav tako je predvideno sprejetje akcijskega načrta o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč.  V okviru slednjega si bo Slovenija prizadevala uresničiti mednarodno zavezo, da do leta 2030 za uradno razvojno pomoč letno nameni 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka.

Translate »