Vlada je 30. maja sprejela periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 za letošnje in prihodnje leto, ki opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih.

Periodični načrt je izvedbeni akt nacionalnega programa, s katerim se za dveletno obdobje določijo prioritetne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev na posameznih področjih nacionalnega programa. Periodični načrt natančneje opredeljuje potrebna sredstva za izvedbo, časovni rok ter način izvedbe posameznih dejavnosti. Način izvedbe pomeni, da se določijo nosilci oziroma izvajalci dejavnosti in da se opredelijo pričakovani rezultati oziroma spremembe na posameznih področjih.

Ukrepi na področju enakosti spolov so zapisani tudi v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, h kateri se je zavezala tudi Slovenija, in sicer v 5. cilju trajnostnega razvoja.

Translate »