CONCORD želi ozavestiti prejemnike sredstev Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja o omejevalnih ukrepih EU. Zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, so se odločili pripraviti spletno anketo o vplivih omejevalnih ukrepov EU na članice CONCORD.

Namen te raziskave je oceniti razumevanje, skladnost in pomisleke glede omejevalnih ukrepov EU med upravičenci do razvojnih sredstev EU. Identitete udeležencev raziskave ne bodo razkrite financerju, čeprav se za lažjo analizo podatkov zahteva ime organizacije. Podatki v anketi bodo:

  • potrdili, ali režim omejevalnih ukrepov EU predstavlja izziv za izvajanje razvojnih programov in s tem prispeva k nadaljnjemu krčenju civilnega prostora v partnerskih državah EU;
  • podprli zagovorništvo pred Evropsko komisijo in drugimi subjekti EU v zvezi z zahtevo po ugodnejši razlagi zahteve EU glede omejevalnih ukrepov za organizacije civilne družbe, ki izvajajo razvojne programe ali programe povezav, ki jih v dolgotrajnih krizah financira GD INTPA ali GD NEAR.

Omejevalni ukrepi (sankcije) EU so politično orodje v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP). Sankcije EU med drugim veljajo za subjekte, ustanovljene po zakonodaji države članice EU, vključno z organizacijami civilne družbe, ki morajo zagotoviti, da se sredstva EU ne preusmerjajo prejemnikom, za katere veljajo EU sankcije. Posebna določba v zvezi z izpolnjevanjem omejevalnih ukrepov je del splošnih pogojev za financiranje razvojnega sodelovanja EU. Upravičenci do nepovratnih sredstev morajo zagotoviti, da podizvajalci, fizične osebe, vključno z udeleženci delavnic in / ali izobraževanj, in prejemniki ne bodo nudili finančne podpore tretjim osebam, ki so na seznamih omejevalnih ukrepov EU.

Več informacij o omejevalnih ukrepih dobite v tem dokumentu.

Naprošamo vas, da anketo izpolnite v imenu svoje organizacije tako, tako da se povežete s partnerskimi organizacijami. Mednarodno delujoče nevladne organizacije, ki so sestavljene kot mreža, se lahko odločijo, da predložijo en odgovor, ki združuje odgovore vseh njihovih članov, če iz njihove strukture izhaja tesna usklajenost procesov in operacij. Nacionalne platforme nevladnih organizacij pa naj na anketo odgovorijo brez posvetovanja s članicami.

Anketa vam bo vzela približno 15 minut, rok za oddajo odgovorov pa je 7. maj 2021.

Translate »