Skupina članic Platforme SLOGA je 30. oktobra 2020 objavila Prispevek k osnutku Smernic za vključevanje varstva okolja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije.

Na podlagi 16. oktobra 2020 s strani MZZ prejetega osnutka predloga Smernic za vključevanje varovanja okolja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije, smo na platformi Sloga pripravili usklajen odziv z zainteresiranimi nevladnimi organizacijami, ki smo ga dne 30. oktobra 2020 posredovali MZZ. Pri pripravi odziva je sodelovalo 5 zainteresiranih NVO članic ter še nekaj posameznikov in posameznic. Odziv je bil pripravljen na podlagi pregleda podobnih dokumentov nekaterih drugih držav (Avstrije, Slovaške, Nizozemske) in nadaljnje prilagoditve pripravljenih predlogov slovenskim razmeram.

Pripravljeni osnutek dokumenta se nam je zdela zelo dobra podlaga za nadaljnji razvoj področja MRS.Še posebej dejstvo, da osnutek Smernic prepoznava vlogo in odgovornost nevladnih organizacij na področju skladnega vključevanja varovanja okolja v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Slovenije. Zelo pomembno pa se nam je zdelo, da je potrebno v Smernicah kot pomembne deležnike vključevanja varstva okolja izpostaviti vse izvajalce, poleg nevladnih organizacij in ustanov, še (in predvsem) zasebni ter javni sektor.

V dokumentu smo kot ključno ocenili, da bi morale smernice bolj jasno poudariti spodbujanje doseganja sinergičnih učinkov med varovanjem okolja, odpravljanjem revščine in zagotavljanjem enakih možnosti za najranljivejše skupine pri izvajanju programov in projektov v lokalnih skupnosti. Zelo pomembno je tudi, da tudi v teh smernicah jasno poudari, da bodo sredstva za dejavnosti, ki se bodo financirale na področju podnebnih sprememb iz Podnebnega sklada, poročana kot dodatna sredstva k sredstvom, namenjenim uradni razvojni pomoči. V nadaljevanju smo obrazložili deset (10) vsebinskih predlogov dopolnitev Smernic, dodatno pa smo vse predloge podali še v amandmajski obliki.

20201030 SLOGA Prispevek k osnutku Smernic za vključevanje varstva okolja v MRS in HP

Translate »