Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter pridružila platforma SLOGA.

Platforma SLOGA kot mreža nevladnih organizacij se v luči univerzalnosti Agende 2030 za trajnostni razvoj osredotoča na ozaveščanje o ciljih trajnostnega razvoja in na zagovorniške aktivnosti na področju skladnosti politik za trajnostni razvoj, s ciljem osvetliti vlogo partnerstev pri zagotavljanju trajnostnega razvoja za vse. V sklopu pridružitve partnerstvu se je platforma SLOGA zavezala, da bo v letu 2017 krepila dialog različnih deležnikov o Agendi 2030 in skladnosti politik za trajnostni razvoj; spodbujala koalicije nevladnih organizacij na področju globalnega učenja in migracij; s ciljem krepitve ozaveščenosti poslancev, vladnih uradnikov, akademske sfere, civilne družbe in splošne javnosti o ciljih trajnostnega razvoja izdala razvojni časopis Slogopis o vlogi zasebnega sektorja v razvoju ter vlogi partnerstev različnih deležnikov v trajnostnem razvoju; in krepila zagovorniške aktivnosti na nacionalni ravni ter ravni EU na področju skladnosti politik za trajnostni razvoj.

Več informacij o platformi je na voljo tukaj.

Translate »