Na Ministrstvu za zunanje zadeve je v ponedeljek, 19. 6. 2017 potekalo delovno srečanje predstavnikov nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in ministrstva.

Namen srečanja bila izmenjava mnenj glede sodelovanja med ministrstvom in nevladnimi organizacijami, načinov financiranja, ozaveščanja javnosti in globalnega učenja. Srečanje je potekalo kot neformalen sestanek na temo sodelovanja z NVO, kot brainstorming o sodelovanju v prihodnje.

Srečanje je potekalo v kontekstu na vladi sprejete nove resolucije o MRS in HP do leta 2030 in pričakovane obravnave v Državnem zboru, novega Zakona o MRS in HP v medresorski obravnavi ter pripravi Strategije kot izvedbenega dokumenta uresničenja ciljev iz resolucije. V pripravi je tudi akcijski načrt za izpolnitev zaveze o 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč do leta 2030.

Še posebej so predstavnike MZZ zanimala stališča do treh vsebin:

  1. Strateška partnerstva (SP) in financiranje aktivnosti NVO v prihodnje
  2. Smernice za sodelovanje MZZ, NVO in mreže NVO – uresničevanje in nadaljnje sodelovanje
  3. Ozaveščanje javnosti in globalno učenje – pretekle prakse in delovanje v prihodnje

O sami vsebini SP s strani ministrstva nismo izvedeli veliko novega, smo pa zato jasno poudarili, da morajo biti oblikovana tako, da bodo okrepila stanje na terenu, da se ohranijo vzpostavljena partnerstva in da SP razumemo kot nadgradnjo obstoječega modela. Za njihovo uvedbo mora biti izpolnjena vrsta pogojev. Med drugim smo še opozorili, da je potrebno preseči obstoječi model poročanja in evalvirati učinke na terenu, da je za nas področje globalnega učenja izjemnega pomena, da potrebujemo tesnejše sodelovanje med akterji, da smo NVO več kot le izvajalci, da smo strokovnjaki in partnerji … Dogovorili smo se, da NVO v strukturirani razpravi do navedenih vsebin, ki so sestavni del nastajajoče strategije MZZ na področju MRS in HP, pripravimo stališča in jih posredujemo MZZ.

Kot četrto vsebino so predstavniki ministrstva ob koncu srečanja predstavili še prihajajoči javni razpis za nevladne organizacije. Poudarili so, da bo razpis za projekte objavljen predvidoma oktobra 2017 in da bo imel štiri sklope. Zaenkrat so znane le podrobnosti enega sklopa, in sicer za projekt v Podsaharski Afriki, ki se bodo dotikali boja proti podnebnim spremembam in gospodarjenja s trajnostnimi viri. Sklop bo vreden 200 tisoč evrov. Drugi sklop, vreden 200 tisoč evrov, bo prav tako osredotočen na Podsaharsko Afriko, tretji sklop bo namenjen Našim pravicam v vrednosti 45 tisoč evrov, četrti, v vrednosti 100 tisoč evrov, pa globalnemu učenju in ozaveščanju javnosti. Vsi projekti bodo triletni, za projekta v drugem sklopu bo obvezna evalvacija kot priznan strošek med 3%. MZZ je izpostavil pomembno novost – partnerstvo z zasebnim sektorjem ali javnim zavodom, ki bo lahko prispevalo do 15 % vseh možnih točk.

MZZ pripravlja tudi redni razpis za sofinanciranje EU projektov za nevladnike, in sicer bo razpis v vrednosti 90 tisoč evrov objavljen konec leta. Nenazadnje je potrebno še dodati, da smo se zelo strinjali o velikem pomenu tega sofinanciranja za delovanje celotnega NVO sektorja.

Translate »