Ministrstvo za zunanje zadeve je  organiziralo že osme Slovenske razvojne dneve, na katerih so domači in tuji strokovnjaki razpravljali o priložnostih in izzivih mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije. Med njimi so bili tudi predstavniki platforme SLOGA.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v svojem uvodnem nastopu poudaril pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja kot enega pomembnih elementov slovenske zunanje politike.

Skozi mednarodno razvojno sodelovanje Slovenija kot odgovorna, solidarna in kredibilna članica mednarodne skupnosti prispeva k reševanju največjih razvojnih izzivov in k odpravi revščine v državah v razvoju, je izpostavil minister Erjavec. S tem država krepi svoj ugled, vlogo in prepoznavnost v mednarodni skupnosti ter izpolnjuje zaveze iz različnih mednarodnih inštrumentov. Še posebej pa je razvojno sodelovanje pomembno v dvostranskih odnosih s partnericami, ki nas prepoznavajo kot zanesljivo donatorico.

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Logar je dodatno pojasnil, da je ministrstvo po sprejemu nove razvojne paradigme z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (septembra 2015 v OZN) začelo prenavljati strateški in pravni okvir slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. S prenovo želi ministrstvo nadgraditi obstoječ sistem tako, da bo bolj učinkovit, fleksibilen in enostavnejši, predvsem pa da bo omogočal sodelovanje najrazličnejših deležnikov za skupen in jasen cilj: odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v partnerskih državah.

V razpravi na tem osrednjem dogodku ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja je sodelovala tudi ga. Charlotte Petri Gornitzka, ki od leta 2016 vodi Odbor za razvojno pomoč OECD (OECD DAC). Slednja je predstavila zaključke pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije s strani OECD DAC. Pri tem je pohvalila dosežen napredek Slovenije na tem področju od leta 2004, ko je Slovenija uradno postala država donatorica razvojne pomoči. Kot je dejala, predstavlja poročilo izhodišče in usmeritev za spremembe ter reformo za izboljšanje kakovosti in vpliva slovenske mednarodne razvojne pomoči. Ob tem je poudarila, da je Slovenija aktivna in vplivna članica odbora, katere prakse in izkušnje so koristne tudi za druge članice.

Gostje so se strinjali, da je časovna umeščenost razprave ustrezna, saj potekajo pomembne spremembe v mednarodni skupnosti, ki zahtevajo nove pristope, spremembo miselnosti, predvsem pa dodatne napore pri ozaveščanju in izobraževanju o pomenu mednarodne razvojne pomoči na vseh ravneh družbe. Potrebno je najti načine, kako v praksi udejaniti novo razvojno paradigmo, kot jo predvideva Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.

Na omizju o priložnostih in izzivih mednarodnega razvojnega sodelovanja so sodelujoči skušali osvetliti različne vidike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter razpravljali o možnih načinih izboljšanja učinkovitosti mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije. Državni sekretar Logar je ob tem predstavil nekatere korake za uresničevanje priporočil medsebojnega pregleda OECD DAC, predvsem na področjih celovitega vladnega pristopa in uveljavljanja koncepta skladnosti politik za razvoj, nadaljnje koncentracije uradne razvojne pomoči na prednostna vsebinska področja in geografska območja, osredotočanja na doseganje rezultatov, sklepanja učinkovitih partnerstev in izgradnje evalvacijske kulture.

Študentje fakultete za družbene vede in Pedagoške fakultete v Ljubljani so predstavili študentski inovativni projekt za družbeno korist, ki se je osredotočal na možnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni ter pripravo delavnic za predstavitev ciljev trajnostnega razvoja v šolah.

V popoldanskem času je potekala tudi delavnica s strokovnjakoma iz Sekretariata OECD DAC, ki sta članom medresorskega delovnega telesa za mednarodno razvojno sodelovanje in drugim predstavnikom vladnih resorjev, vključenih v financiranje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ter predstavnikom Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje podrobneje predstavila koncept skladnosti politik za razvoj ter načine in dobre prakse za vključevanje skrbi za okolje ter enakosti spolov in opolnomočenja žensk v čim širši nabor raznovrstnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Translate »