SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je med 13. in 20. oktobrom 2016, v času svetovnega dneva boja proti revščini, pripravila niz dogodkov pod naslovom 101 razvojna noč. Skupaj z drugimi nevladnimi razvojnimi organizacijami smo v raznolikih dogodkih opozorili na usodno povezanost človeštva in pomen solidarnosti za našo skupno prihodnost.

Teden dni smo nevladne organizacije skupaj opozarjale na pomen solidarnosti, boja za izkoreninjenje revščine in lakote, oblikovanju skladnih politik, ki bodo reševale in ne poglabljale obstoječe krize. Potekali so številni dogodki, ki so naslavljali različne javnosti.

Letos smo poseben poudarek namenili ciljem trajnostnega razvoja, ki so se jih Evropska unija, Slovenija in vse države članice Organizacije združenih narodov zavezale izpolniti do leta 2030. Cilji zahtevajo močno preoblikovanje obstoječih politik in praks. Agenda 2030 za trajnostni razvoj cilja na to, da bodo odločitve vlad oblikovale trajnosten, vključujoč in pravičen svet za vse do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na spoznanju, da so okoljski, socialni, podnebni izzivi – revščina, lakota, neenakosti, izčrpavanja naravnih virov, korupcija, konflikti – tako medsebojno povezani in odvisni, da jih je mogoče rešiti samo skupaj in hkrati. Cilji trajnostnega razvoja (angleško Sustainable Development Goals – SDGs) so po svoji naravi univerzalni in veljajo za vse države ter zahtevajo čezsektorsko sodelovanje vseh deležnikov v in med državami.

SLOGA je skupaj s sedemdesetimi evropskimi organizacijami zagnala evropsko platformo SDG Watch Europe, ki je medsektorska civilnodružbena zveza organizacij na evropski ravni. Njen cilj je z neodvisnim spremljanjem zagotoviti, da bodo Evropska unija (EU) in njene članice izpolnila dane zaveze ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Ta pobuda bo razvila skupno komunikacijsko platformo za sodelovanje organizacij civilne družbe in državljanov po vsej Evropi za podporo vladam pri izvajanju Agende. Strokovno znanje članov SDG Watch v zagovorništvu, okolju, razvoj, človekovih pravicah, socialni pravičnosti in trajnosti bo pomagalo razviti novo spletno komunikacijsko platformo.

Prvič se je sestala tudi pobuda za spremljanje izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Identificirali jasno potrebo po usklajevalnem mehanizmu na nacionalni ravni za spremljanje in vrednotenje izvajanja ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Od tod tudi izvira naša pobuda vsem akterjem na tem področju, da ustanovimo nacionalni civilnodružbeni mehanizem.

Pestro je bilo tudi na področju globalnega učenja. Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja smo pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Namenjen je tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem. Izvedli smo nacionalno konferenco o globalnem učenju, ki je združila deležnike, tj. odločevalce, izobraževalce in ostale radovedne, ki si želijo novic, izmenjave ter napredka na področju globalnega učenja. Z dogodkom smo naslovili in predstavili globalno učenje kot podlago za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, povezali različne sektorje ter posameznike, ki delujejo na področju globalnega učenja ali jih to področje zanima, in iskali rešitve za vzpostavljanje vključujoče družbe. Izšla je tudi tematska izdaja Slogopisa, časopisa za razvojne teme, na temo globalnega učenja.

V času 101 razvojne noči je potekala tudi otvoritev razstave Na zlomljenih krilih razvoja v Državnem zboru, katere namen je bil spodbuditi razmislek o spremembah, ki so potrebne za zagotavljanje skladnosti nacionalnih in evropskih razvojnih politik in doseganje ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Ob svetovovnih dneh hrane in boja proti revščini smo na platfomi pripravili sporočila za javnost, v katerih smo opozorili na globalno soodvisnost pri naslavljanju teh tematik. Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi je potekal strokovni posvet Ker ljudje nismo blago. Potekala sta dva dogodka SkuhnaTalk, in sicer na temi migracij in varnosti ter mitov o migracijah.

Izvedenih je bilo več ponovitev predstave Skozi oči begunca. Skozi sodelovanje v gledališki predstavi so lahko udeleženci dobili priložnost podoživeti občutke, stiske, kršitve pravic ljudi na begu. V igri so prevzeli identiteto beguncev in migrantov ter se s pomočjo voditeljev/igralcev podali na pot skozi neštete ovire in nevarnosti do izbranega cilja.

V Murski Soboti smo izvedli enodnevno usposabljanje z delavnicami na temo sprejemanja drugačnih in ranljivih v skupnosti z naslovom Življenje z otroki priseljenci in begunci v naši šoli in skupnosti, ki je bila rekordno obiskana.

Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije, združene v Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije, katerega ustanovna članica je tudi platforma SLOGA je organiziral letno nacionalno srečanje, s katerim želimo aktivno prispevati k strateškemu okvirju Slovenije do 2050, ki nastaja znotraj državnega projekta priprave nove dolgoročne Strategije razvoja Slovenije. Tema letošnjega srečanja je bila vloga nevladnih organizacij pri spodbujanju in razvoju družbenih inovacij. Rezultati nacionalnega srečanja bodo predani Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za uporabo v procesu nastajanja nove Strategije razvoja Slovenije.

Vizija platforme SLOGA je, da bi ti dnevi postali vsakoletna stalnica obeležitve prizadevanj za izkoreninjenje revščine in lakote v svetu, dnevi človeške solidarnosti ter povezanosti za doseganje skupnih ciljev trajnostnega razvoja.

Translate »