Evropski parlament je sprejel instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Evropa v svetu za obdobje 2021–2027. Po pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo je to zadnji korak v postopku sprejemanja. S tem sklepom bo lahko EU s sredstvi v višini 79,5 milijarde evrov v tekočih cenah v naslednjih sedmih letih spodbujala svetovno okrevanje. Ta sredstva bodo uporabljena za mednarodna partnerstva na področjih trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, demokracije, upravljanja, človekovih pravic, miru in varnosti v sosednjih državah in drugod po svetu.

S skupnimi dodeljenimi sredstvi v višini 79,5 milijarde evrov v tekočih cenah bo novi instrument kril sodelovanje EU s tretjimi državami. Ta sredstva bodo razdeljena na naslednji način:

  • 60,38 milijarde evrov za geografske programe (vsaj 19,32 milijarde evrov za sosedstvo, vsaj 29,18 milijarde evrov za podsaharsko Afriko, 8,48 milijarde evrov za Azijo in Pacifik ter 3,39 milijarde evrov za Ameriki in Karibe);
  • 6,36 milijarde evrov za tematske programe (človekove pravice in demokracija, organizacije civilne družbe, stabilnost in mir, preprečevanje konfliktov ter svetovni izzivi);
  • 3,18 milijarde evrov za ukrepe hitrega odzivanja.

Te programe in mehanizem za hitro odzivanje bi lahko dopolnila nedodeljena sredstva v višini 9,53 milijarde evrov, da bi se lahko odzvali na nepredvidene okoliščine, nove potrebe ali nastajajoče izzive ter podprli nove prednostne naloge.

Novi instrument bo zlasti podpiral države, ki najbolj potrebujejo pomoč pri premagovanju dolgoročnih razvojnih izzivov, ter prispeval k izpolnjevanju mednarodnih zavez in ciljev, ki jih je Unija sprejela, zlasti ciljev trajnostnega razvoja, Agende 2030 in Pariškega sporazuma. Združuje več sedanjih instrumentov za zunanje financiranje v okviru proračuna EU.

Instrument NDICI – Evropa v svetu združuje tudi nepovratna sredstva, mešano financiranje in jamstva, kar bo EU omogočilo spodbujanje javnih in zasebnih naložb po vsem svetu v podporo trajnostnemu razvoju. Naložbe bodo podprte z jamstvom za zunanje delovanje v višini 53,4 milijarde evrov, ki bo krilo tudi Zahodni Balkan.

Naslednji koraki: načrtovanje programov in sklepi o financiranju

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Evropa v svetu bo kmalu začel veljati, in sicer na dan objave, uporabljal pa se bo z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2021.

Izvajanje tega instrumenta poteka v dveh korakih:

  • v prvem koraku se službe Komisije skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) ukvarjajo s srednje- do dolgoročnim načrtovanjem EU za vsako državo, regijo in tematski program (načrtovanje programov). Načrtovanje programov za instrument NDICI – Evropa v svetu se je začelo novembra 2020 in bi moralo biti zaključeno do konca tega leta, ko bo Komisija sprejela geografske in tematske večletne okvirne programske dokumente. Komisija in ESZD po razpravi s partnerskimi državami, civilno družbo, državami članicami EU, drugimi donatorji in zadevnimi deležniki določita podlago za prihodnje srednje- do dolgoročne ukrepe EU. Ta podlaga določa zlasti prednostna področja, specifične cilje, pričakovane rezultate in okvirne dodelitve za ukrepe EU na državni, regionalni in tematski ravni;
  • v drugem koraku se vsako leto opredelijo in oblikujejo specifični ukrepi v določeni državi/regiji (geografski programi) ali na določenem področju (tematski programi) ter sprejmejo ustrezni sklepi o financiranju.

S pristopom Ekipe Evropa se z državami članicami določajo pobude na državni in regionalni ravni, pri katerih imajo lahko ukrepi, ki jih financirajo EU in države članice, preobrazbeni učinek.

Evropski parlament in Komisija zdaj vodita neformalni geopolitični dialog o širših programskih usmeritvah. Komisija bo v skladu z NDICI – Evropa v svetu sprejela delegirani akt kot okvir za načrtovanje programov, ki bo začel veljati leta 2021, če mu Evropski parlament in Svet ne bosta nasprotovala.

Dolgoročni proračun EU (večletni finančni okvir) bo skupaj z NextGenerationEU, začasnim instrumentom za spodbujanje okrevanja Evrope, doslej največji sveženj spodbud, financiran iz proračuna EU. Za pomoč pri obnovi Evrope po pandemiji COVID-19 bo skupno na voljo 1,8 bilijona evrov (v cenah iz leta 2018), da bo Evropa postala bolj zelena, bolj digitalna in odpornejša.

Z instrumentom NDICI – Evropa v svetu bo sodelovanje z Afriko, Karibi in Pacifikom vključeno v proračun, potem ko je bilo že desetletja financirano iz Evropskega razvojnega sklada. Ta sklad so neposredno financirale države članice EU in ne proračun EU, zato ni bil predmet pregleda s strani Evropskega parlamenta.

Več informacij

Informativni pregled o instrumentu NDICI – Evropa v svetu

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »