Pod mentorstvom prof. dr. Maje Bučar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Adriane Aralica s platforme SLOGA sta potekala projekta »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (2018) ter »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (2017), v okviru katerih sta interdisciplinarni skupini študentov Fakultete za družbene vede, Pedagoške fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravili priročnik za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in platforma SLOGA sta v letih 2017 ter 2018 izvajali projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« in »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj«, katerih namen je bil krepiti ozaveščenost mladih o trajnostnem razvoju skozi prizmo migracij. Interdisciplinarni skupini študentov sta pripravili vsebine o ciljih trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij in jih preverili z izvedbo delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah. Pripravljene vsebine, zbrane v priročniku, so namenjene pedagoškim delavcem v podporo pri obravnavi trajnostnega razvoja in migracij v izobraževanju.

Projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (junij–september 2017) in »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (februar–maj 2018) sta bila izbrana za financiranje na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije z naslovom Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada). Projekta naslavljata krepitev odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Poleg povezovanja študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih kompetenc je bil cilj projektov lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja.

Globalni cilji, ki so jih vse države članice Organizacije združenih narodov, vključno s Slovenijo, soglasno sprejele v Agendi 2030 za trajnostni razvoj leta 2015, postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja jih je potrebno z globalne ravni prenesti na lokalno raven, saj bodo prav spremembe v lokalnem okolju z aktivno participacijo lokalne skupnosti vplivale na ozaveščenost in spremembe na globalni ravni. S projektoma želimo osnovnošolcem približati cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij, pedagogom pa ponuditi priročnik za obravnavo teh vsebin pri pouku.

V projektu »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« so sodelovali Lara Bandi, Miha Humar, Monika Malnarič, Saša Nemec, Erazem Simon Paravinja, Sara Plahuta, Eva Šmid in Žiga Jurij Urlep. V projektu »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« so sodelovali Nejc Furh, Anže Gospeti, Tjaša Jelovčan, Faris Kočan, Karin Mezek, Ana Novak, Rudi Ogris, Miha Boris Saksida, Bine Slovnik in Blanka Štorgel. Poleg pridobljenih novih znanj in izkušenj sta skupini študentov z razvojem učnih vsebin o ciljih trajnostnega razvoja ter migracijah prispevali h krepitvi vključujočega izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logo financerji

Translate »