Za pokrivanje ključnih strateških usmeritev slovenske zunanje politike na ministrstvu za zunanje zadeve delujejo dve posebni odposlanki in štirje posebni odposlanci, in sicer za prihodnost Evrope, za institucionalne zadeve EU, za Varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN), za Zahodni Balkan ter za podnebno in vodno diplomacijo.

Ministrica Fajon je že septembra 2022 imenovala posebne odposlance z namenom zagotavljanja prepoznavnosti prednostnih področij slovenske zunanje politike. Za posebnega odposlanca za prihodnost Evrope je bil imenovan veleposlanik Iztok Mirošič. Opravljal bo naloge, povezane z Evropo, Evropsko unijo, Sredozemljem, južno in vzhodno soseščino ter z drugimi ključnimi in strateško občutljivimi vsebinami delovanja Slovenije v mednarodnem okolju. Za posebnega odposlanca za institucionalne zadeve EU je bil imenovan veleposlanik dr. Rado Genorio. Opravljal bo naloge, povezave s splošnimi in institucionalnimi zadevami EU. Veleposlanik Franc But je bil imenovan za posebnega odposlanca za Varnostni svet OZN, ki bo opravljal naloge, povezane s kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024-2025. Posebni odposlanec za Zahodni Balkan je postal veleposlanik Anžej Frangeš, ki bo opravljal naloge, povezane z regijo, ključnimi akterji v regiji in mednarodni skupnosti. Posebna odposlanka za vodno diplomacijo pa je postala veleposlanica Tatjana Miškova, ki bo opravljala naloge, povezane z vodno diplomacijo v Sloveniji in v mednarodnem okolju. Na mesto posebne odposlanke za podnebno diplomacijo je bila na novo, namesto veleposlanice Eve Tomič, imenovana veleposlanica dr. Smiljana Knez. Opravljala bo naloge, povezane s podnebno diplomacijo ter z zunanjimi vidiki podnebnih politik v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

Imenovani odposlanci so strokovnjaki za posamezna prednostna področja zunanje politike, ki pomagajo pri oblikovanju stališč in pridobivanju informacij z namenom boljšega in učinkovitejšega izvajanja slovenske zunanje politike. Njihove glavne naloge so med drugim vzpostavljanje in vzdrževanje rednih stikov s ključnimi mednarodnimi partnerji, akterji na političnem in gospodarskem področju ter s civilno družbo, priprava obiskov in srečanj predstavnikov vlade s predstavniki tujih držav in mednarodnih organizacij ter oblikovanje predlogov slovenskih stališč do ključnih zunanjepolitičnih vprašanj z namenom krepitve vloge Slovenije v mednarodnem prostoru. Pri izvajanju nalog posebni odposlanci sodelujejo z državnimi sekretarji, sektorji in službami zunanjega ministrstva ter z diplomatskimi predstavništvi in konzulati v tujini.

Imenovani posebni odposlanci so karierni diplomati, redno zaposleni v Ministrstvu za zunanje zadeve, ki imajo bogate mednarodne izkušnje. Njihovo obstoječe znanje, izkušnje in vzpostavljeni stiki v mednarodnem prostoru v največji možni meri prispevajo k doseganju zunanjepolitičnih ciljev v skladu s strategijo slovenske zunanje politike in Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije.

Vir: MZZ

Pripravil: AK


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »