Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) za leto 2016 je objavljeno v času nesorazmernega povečanja prevelikih odmerkov med ženskami. INCB, s sedežem na Dunaju, poziva države k politikam in programom za droge, ki upoštevajo vidik spola. Nadzorni svet v svojem danes objavljenem poročilu poudarja, da morajo vlade zagotoviti boljši dostop do zdravstvenega varstva za ženske odvisne od drog ter več sredstev za preprečevanje in zdravljenje zlorab drog med ženskami.

Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge za leto 2016:

  • poziva k politikam in programom za droge, ki upoštevajo vidik spola, omogočajo boljši dostop do zdravstvenega varstva za ženske odvisne od drog ter več sredstev za preprečevanje in zdravljenje zlorab drog med ženskami;
  • obsoja izvensodno preganjanje oseb osumljenih trgovanja s prepovedanimi drogami;
  • poziva države, da odpravijo smrtno kazen za kazniva dejanja povezana s prepovedanimi drogami;
  • spodbuja države, da preučijo alternative zaporni kazni za manjše prekrške povezane s prepovedanimi drogami;
  • ponovno poudarja, da je legalizacija marihuane v nemedicinske namene nezdružljiva z mednarodnimi pravnimi obveznostmi.

Ženske in dekleta predstavljajo tretjino vseh uživalcev drog na svetu, pri čemer je stopnja uporabe drog višja pri ženskah iz držav z visokimi dohodki. Kljub temu je le petina prejemnikov zdravljenja žensk. Obstajajo pomembne sistemske, strukturne, družbene, kulturne in osebne ovire, ki vplivajo na dostopnost zdravljenja zlorabe drog med ženskami.

V primerjavi z moškimi je verjetnost, da se ženskam predpiše narkotike in zdravila proti anksioznosti, večja. Iz tega razloga je tudi večja verjetnost, da tovrstna zdravila zlorabijo. Na primer, Nemčija in Srbija poročata, da so smrtni primeri zaradi prevelikih odmerkov zdravil na recept bolj pogosti pri ženskah. Med drugim v Veliki Britaniji beležijo porast primerov prevelikih odmerkov različnih snovi med ženskami, kar narašča bolj kot pri moških.

Znatno povečanje števila aretiranih žensk zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogami

Ženske v zaporih in seksualne delavke so še posebej ranljive na zlorabo drog. Prišlo je do znatnega povečanja števila aretiranih žensk zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogami. Ko so v zaporu, se uporaba drog med njimi širi hitreje kot pri moških. Prav tako obstaja močna povezava med seksualnimi delavkami in zlorabo drog. Nekatere ženske, ki nudijo spolne usluge, s tem financirajo svojo odvisnost od drog, medtem ko druge uporabljajo droge, da se spopadajo z zahtevami in naravo svojega dela.

Okužbe z virusom HIV in duševne motnje so bolj razširjene med ženskami, ki zlorabljajo droge. Še zlasti za zapornice je značilno, da ima ločitev od njihove skupnosti, doma in družine precej škodljiv učinek na njihovo mentalno zdravje ter poveča tveganje za depresijo in anksioznost.

Poročilo tudi poudarja pomen preventivnih programov, ki se še posebej osredotočajo na zapornice, nosečnice, ženske s HIV-om/aidsom in seksualne delavke. INCB države članice poziva, da zbirajo in izmenjujejo podatke, ki dajejo boljše razumevanje o specifičnih potrebah žensk, ki so odvisne od drog. Tako bomo izboljšali preventivo, zdravljenje in rehabilitacijo.

Alternative zaporni kazni za prekrške povezane s prepovedanimi drogami se premalo koristi

Čeprav vse tri mednarodne pogodbe za nadzor nad drogami temeljijo na uravnoteženem pristopu, načelu sorazmernosti in spoštovanju človekovih pravic, se številne politike držav, ki obravnavajo kazniva dejanja povezana z drogami, osredotočajo na kazenski pregon in zaporne kazni. Slednje velja tudi za posedovanje drog za osebno rabo. Alternativni ukrepi, kot so zdravljenje, rehabilitacija in socialno vključevanje, so še vedno premalo izkoriščeni.

INCB poudarja, da pogodbe za nadzor nad drogami ne zahtevajo, da se ljudi, ki droge uživajo, ali tiste, ki storijo prekrške povezane z drogami, pošilja v zapore.

Nadzorni svet spodbuja države, ki beležijo visoke stopnje aretacij in zapornih kazni za manjše prekrške povezane z drogami, da sprejmejo odzive brez kazni, ne pa da dovolijo uporabo konoplje v nemedicinske namene. Slednje se lahko izkaže kot neproduktivno, hkrati pa ni v skladu s pogodbami za nadzor nad drogami. INCB pozdravlja potezo številnih držav, ki uporabo drog in odvisnost razumejo kot skrb za javno zdravje in temu primerno uvajajo ukrepe, ki se osredotočajo na zdravstveno varstvo.

INCB poziva države, da odpravijo smrtno kazen za kazniva dejanja povezana s prepovedanimi drogami

Čeprav države samostojno določajo sankcije za kazniva dejanja povezana z drogami, jih INCB še naprej spodbuja, da odpravijo smrtno kazen za kazniva dejanja povezana s prepovedanimi drogami.

Izvensodno preganjanje oseb osumljenih trgovanja s prepovedanimi drogami

INCB vedno znova opozarja, da kategorično in nedvoumno obsoja izvensodno preganjanje oseb, ki so osumljene trgovanja s prepovedanimi drogami. Tovrstno preganjanje oseb predstavlja jasno kršitev vseh treh mednarodnih konvencij za nadzor nad drogami. Konvencije za kazniva dejanja povezana z drogami zahtevajo obravnavo skozi kazensko pravo. INCB povsem zavrača kakršnekoli izvensodne sankcije.

Izvensodna obravnava tudi predstavlja resno kršitev človekovih pravic, vključno s kršitvijo procesnih norm, ki jih navajata Splošna deklaracija človekovih pravic in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Tovrstna obravnava je prav tako skrunitev najbolj osnovnih standardov človekovega dostojanstva.

INCB poziva vse vpletene vlade, da nemudoma prenehajo z izvensodnim preganjanjem in raziščejo okoliščine vsake osebe, ki je osumljena, da je storila, sodelovala pri ali spodbujala izvensodne ukrepe.

Legalizacija marihuane v nemedicinske namene nezdružljiva z mednarodnimi pravnimi obveznostmi

INCB z državami, ki so dovolile ali razmišljajo o nemedicinski rabi konoplje in oblikovanju trga za proizvode iz konoplje v nemedicinske namene, vzdržuje dialog. Slednji poudarja, da tovrstni ukrepi niso v skladu s pravnimi obveznostmi, ki so določene v Enotni konvenciji iz leta 1961.

Čeprav konvencije omogočajo nekaj prilagodljivosti pri njihovem izvajanju, predsednik INCB navaja: “Prilagodljivost ima svoje meje in ne zajema ureditve nemedicinske rabe drog.” Države pogodbenice se morajo odločiti, kako se bodo odzvale na dogajanje v državah, ki ne upoštevajo pogodb s tem, ko omogočajo in urejajo nemedicinsko rabo drog.

Sobe za uživanje drog

Sobe za uživanje drog so v skladu s konvencijami. Prizadevati si morajo za učinkovito zmanjševanje negativnih posledic zlorabe drog ter voditi v zdravljenje in rehabilitacijo. Tovrstne sobe ne smejo opravičevati ali spodbujati zlorabe prepovedanih drog in trgovanje z njimi.

INCB poziva k trajni podpori v Afganistanu

Zaradi težkih varnostnih razmer v Afganistanu in s tem povezanih težav, da državni organi niso sposobni učinkovito spremljati in nadzirati nedovoljeno dobavo drog iz države, je INCB pozval partnerske vlade in mednarodno skupnost, da ohranijo njihovo podporo pri nadzoru nad prepovedanimi drogami v Afganistanu. Tovrstna podpora je v duhu skupne in deljene odgovornosti pri reševanju svetovnega problema drog. INCB je poudaril, da je preprečevanje rabe drog ključnega pomena pri uresničevanju trajnostnega razvoja.

Več informacij najdete na (v angleščini)

Translate »