Po mednarodnem tednu demokracije 2021 je Evropska unija za leto 2021 napovedala pet ukrepov v vrednosti 119,5 milijona evrov, da bi okrepila trdno evropsko podporo za demokracijo in človekove pravice po svetu. Napovedani ukrepi bodo zagotovili podporo EU za organizacije civilne družbe ter zagovornike demokracije in človekovih pravic v 116 državah, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ženskam in mladim. Prav tako bodo pomagali spodbujati politično sodelovanje na najvišji ravni, namenjeno zaščiti demokracije po vsem svetu.

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je povedala: »Trajnostni razvoj in enake možnosti so odvisni od demokracije: močnih demokratičnih institucij, socialne vključenosti in participativnih družb. S temi sredstvi v višini 119,5 milijona evrov obnavljamo svojo zavezanost svetovni demokraciji. Ponosna sem tudi na to, da bo EU še naprej podpirala Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice in pomagala opolnomočati lokalne organizacije civilne družbe, zagovornike demokracije in človekovih pravic ter mlade in ženske po vsem svetu.«

EU je v celoti zavezana zaščiti in opolnomočanju posameznikov, da bi se zgradile odporne, vključujoče in demokratične družbe, ter spodbujanju globalnega sistema za človekove pravice in demokracijo. Zato ne bo križem rok opazovala spodkopavanja demokracije in vse hujših kršitev človekovih pravic, neenakosti, nestrpnosti, predsodkov in diskriminacije.

Sredstva bodo prispevala k izvajanju akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024 ter nacionalnih načrtov v okviru akcijskega načrta EU za enakost spolov III. Zagotovila bodo tudi nujno potrebno podporo Uradu visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (UN OHCHR).

Na kratko o napovedanih ukrepih:

  • Sredstva v višini 5 milijonov evrov za zavezništvo za podporo demokraciji bodo spodbujala zbiranje in analizo podatkov ter okrepila sodelovanje med EU in njenimi državami članicami na področju demokracije in človekovih pravic.
  • EU bo s 4,8 milijona evrov za proračun za leto 2021 podprla Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR), ki v Organizaciji združenih narodov predstavlja steber za človekove pravice.
  • Sredstva v višini približno 100,8 milijona evrov bodo namenjena podpori za lokalne organizacije civilne družbe ter zagovornike demokracije in človekovih pravic v 116 partnerskih državah. Vir teh sredstev so dodelitve za države v okviru novega Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI), sredstva pa bodo upravljale delegacije EU.
  • S 4 milijoni evrov iz kriznega mehanizma za človekove pravice EU se bo še naprej zagotavljala hitra in zaupna podpora organizacijam civilne družbe v političnih razmerah, ki so med najtežjimi, najnevarnejšimi in najbolj nepredvidljivimi na svetu in kjer so človekove pravice in temeljne svoboščine najranljivejše in najbolj ogrožene.
  • Globalni kampus za človekove pravice in demokracijo, edinstvena mreža sto univerz, bo prejel 4,9 milijona evrov za študijsko leto 2021–2022. EU je Globalni kampus ustanovila za spodbujanje regionalnega in globalnega sodelovanja na področju izobraževanja o človekovih pravicah prek sedmih regionalnih magistrskih programov.

Teden demokracije 2021 je zajemal vrsto dogodkov ob mednarodnem dnevu demokracije na temo „Močnejši skupaj: partnerstva za podporo demokraciji“.

Varstvo in spodbujanje človekovih pravic in demokracije, ki so temeljne vrednote Evropske unije, je ena ključnih prednostnih nalog v zunanjem delovanju EU ter osnovni pogoj za trajnostni razvoj in izgradnjo bolj vključujočih, odprtih in odpornih družb.

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI) človekovim pravicam in demokraciji za obdobje 2021–2027 namenja finančna sredstva v višini 1,562 milijarde evrov. To je približno 17 % več od proračuna njegovega predhodnika – evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) – za obdobje 2014–2020. Področja ukrepanja so: (i) spodbujanje temeljnih vrednot demokracije, (ii) pravna država, (iii) univerzalnost, nedeljivost in medsebojna odvisnost človekovih pravic, (iv) spoštovanje človekovega dostojanstva, (v) načela nediskriminacije, enakosti in solidarnosti ter (vi) spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava na področju človekovih pravic.

Podrobnejše informacije

Vir: EK
Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »