Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

Z dokumentom se želi osebam z izkušnjo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola zagotoviti varnost, preprečiti stopnjevanje nasilja, zmanjšati ter odpraviti posledice nasilja in okrepiti njihovo moč. Tovrstni sporazumi so tudi na mednarodni ravni priznani kot najboljša praksa za izboljšanje koordinacije in kakovosti ukrepov na področju preprečevanja ter ukrepanja v primerih spolnega nasilja in nasilja zaradi spola.

Sporazum je bil prvič podpisan leta 2008, prenovljen leta 2015 in letos nadgrajen z namenom, da se omogoči še kakovostnejše sodelovanje izvajalcev pomoči. Sporazum je nastal pod okriljem Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, ob podpori UNHCR in nevladnih organizacij. Tokrat ga je podpisalo tudi več institucij, ki so neposredno ali posredno povezane oziroma delujejo na tem področju, pri čemer so izkazale interes in pripravljenost, da podprejo dosedanje delo ter dobro prakso. Podpisniki so tako Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija in Ministrstvo za pravosodje. Podpora teh institucij kaže, da gre za področje, kjer je pomembno usklajeno sodelovati in delovati v podporo žrtvam.

Osebe, ki so v Sloveniji obravnavane skladno z določili Zakona o mednarodni zaščiti in so hkrati tudi žrtve spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, veljajo za posebno ranljivo skupino. Njihova obravnava terja posebne mehanizme, ki dopolnjujejo obstoječi nacionalni sistem, saj sicer brez tega ne bi mogle dostopati do primerne zaščite in pomoči. Nepoznavanje jezika, novo kulturno in pravno okolje, izčrpanost, posledice travm, izoliranost lahko otežujejo dostopnost pomoči, ki je v Sloveniji sicer namenjena osebam s tovrstnimi izkušnjami.

S podpisom tega sporazuma institucije prepoznavajo pomembnost zaščite in podpore žrtvam spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola v postopkih mednarodne zaščite in so pri tem pripravljene tudi tvorno sodelovati.

Translate »