Platforma SLOGA je sodelovala v javni razpravi o predlogu Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 ter pozvala k vključitvi globalnega učenja v sklop o enakih možnostih v izobraževanju.

Enakost spolov za Platformo SLOGA in njene članice predstavlja pomembno področje, ključno za polno uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja so umeščeni v celoten osnutek predpisa, ki tudi skladno z Agendo 2030 prepoznava vlogo nevladnih organizacij pri udejanjanju enakosti spolov in krepitve moči žensk ter deklic. Naslavljanje enakosti spolov kot horizontalne teme in presečno vključevanje enakosti spolov v vse politike sledi načelu skladnosti politik za trajnostni razvoj. V duhu Agende 2030 osnutek Resolucije pritrjuje pomenu krepitve enakosti spolov in odprave neenakosti za udejanjanje pravičnega in vključujočega trajnostnega razvoja za vse.

 Globalno učenje – ključno orodje za vključujočo trajnostno družbo

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju globalnega učenja, že vrsto let poudarjamo pomen globalnega učenja kot ključnega orodja za vključujočo trajnostno družbo. Globalno učenje je tudi pomembno orodje za preseganje spolnih stereotipov, kar okrepi razumevanje vzrokov in posledic spolnih stereotipov na neenakost med spoloma, ter krepitev enakosti spolov v formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju.

Nedvomno bo sprejem Resolucije pomembno prispeval h krepitvi uresničevanja enakosti spolov v notranji politiki in sodelovanju s partnerskimi državami ter presečno vključevanje krepitve enakosti spolov v vse politike skladno z načelom skladnosti politik za trajnostni razvoj.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »